Die Hervormer

Dosente in die nuus

Twee van die dosente van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria het vroeg in die jaar erkenning ontvang vir hul prestasies en kennis.

Read more ...

Nederlandssprekende Gemeente word 60

Die Nederlandssprekende Gemeente in Johannesburg het onlangs hul 60ste verjaardag gevier.

Ik luid voor iedereen. Dit is die inskripsie op die gemeente se kerkklok wat uit Nederland ingevoer is, en Sondag 11 Februarie het die klok behoorlik gelui! 60 jaar lank is die Nederlanders in en om Johannesburg besig met kerkwees en koinonia. Dit is gevier met ’n spesiale erediens onder leiding van prof Yolanda Dreyer, wat die gemeente vir die afgelope 23 jaar pastoraal versorg. Die orrelis, mnr Milton Webber, se orrelklanke is dié dag vergesel van die klanke van fluit en trompette.

Read more ...

Reformasiefeeste in die NHKA

Verskeie feesdienste ter viering van 500 jaar Reformasie is gedurende 2017 in die Hervormde Kerk gehou. Die meeste gemeentes het ook in hul prediking aan die Reformasie aandag gegee.

Die hoogtepunt was die twee gesamentlike feesdienstevan die Afrikaanse kerke op Sondag 29 Oktober by die NG Kerk Universiteitsoord in Pretoria. Die liturgie is uitgewerk deur ds Hannes van der Merwe (NHKA Pretoria-Oos), en prof Gert Breed (GKSA) en prof Stephan Joubert (NGK) het as predikers opgetree. Die erediens is voorafgegaan deur ’n uitvoering van Felix Mendelssohn se Reformasiesimfonie, terwyl ’n kort video agtergrond oor die Reformasie vertoon het. Die gemeentesang is begelei deur ’n orrel en simfonieorkes, terwyl ’n massakoor die gemeentesang ondersteun en afgewissel het. Foto’s 1 en 2 hierby is tydens dié dienste geneem deur Neels Jackson van Kerkbode.

Read more ...

Ringsvergaderings 2018

Reëlings word tans getref vir 2018 se ringsvergaderings. Omsendskrywes daaroor is reeds aan ring- en gemeenteskribas gestuur.

Direk na afloop van die ringsvergadering, nie later nie as een maand daarna, moet die volgende dokumente aan die Sekretaris: Kommissie van die AKV gestuur word:

1.  Die verslag oor die ringsvergadering na aanleiding van die bespreking van die gemeentelike jaarverslag en besluite wat geneem is. Die verslag aan die Kommissie van die AKV moet kort en kernagtig wees en slegs die inligting bevat wat na die Kommissie deurgegee word vir kommentaar en/of besluit. Dit moet net so in die agenda van die Kommissie van die AKV opgeneem kan word. Geen agenda, notule of besluitebundel moet gestuur word nie. Die verslag is ’n afsonderlike dokument. Die verslag moet nie al die besluite van die ringsvergadering weergee nie, net dié besluite wat die Kommissie se aandag moet geniet.

Read more ...

Nuwe predikante vir die NHKA

Op Donderdagaand 30 November 2017 is vyf nuwe proponente vir die NHKA tydens ’n plegtigheid in die historiese kerkgebou van Gemeente Pretoria gelegitimeer en beroepbaar gestel.

Vroeër, op Donderdag 2 November, is prop Joha-Lize Uys (née Trollip) gelegitimeer – vroeër as haar medestudente, omdat sy op die punt was om geboorte te skenk aan haar derde kind. Joha-Lize en haar man, Neels, boer in die omgewing van Hendrina.

Die ander vyf proponente is Armandt Botha, Juan de Beer, Mathilda Sharp, André Steinmann en Schalk Zastron. Ds Skip Scheepers het die erediens gelei, en die dekaan, prof Johan Buitendag, het die akademiese toekennings behartig.

Read more ...