Die Hervormer

Afskeid van ’n historiese kerkgebou

Gemeente Pretoria het die historiese kerkgebou in Du Toitstraat aan die Suid-Afrikaanse Reserwebank verkoop. ’n Spesiale afskeidsgeleentheid het op Sondag 13 Mei by die gemeente plaasgevind.

Demografiese veranderinge het daartoe gelei dat die gemeente se lidmate nie meer in en om die kerkgebou in die middestad van Pretoria woon nie. Dit het gaandeweg moeiliker geword om die gebou in stand te hou, en die veiligheid van personeel en eiendom te waarborg. Terselfdertyd het die SA Reserwebank se behoefte om meer grond te bekom en ook hul eie veiligheidsituasie te beskerm, toegeneem.

Read more ...

Emerituspredikant oorlede

Ds DGS (Douw) Steyn, ouer broer van ds Wimpie Steyn (em), is Woensdagoggend 16 Mei oorlede. Hy was 79 jaar oud.

 Ds Steyn is georden op 21 Maart 1964 en het gedien in gemeentes Duncanville (1964), Sabie cs (1968), Westonaria (1969), Pollakpark-Springs (1973) en Randfontein (1974), en het in 1993 met siekte-emeritaat gegaan. Hy het in 2003 emeritaat aanvaar.

Die roudiens het plaasgevind op Maandag 21 Mei vanuit Gemeente Sionspoort. Dr Johan van Staden het die diens gelei.

Ons innige simpatie gaan aan mev Annatjie Steyn, ds Wimpie Steyn en hul familie.

Toerusting van gemeentes

Die behoefte aan ’n voltydse begeleidingsdiens word binne die werkruimte van die NHKA al hoe groter. Die lewensiklusbenadering tot gemeentewees veronderstel dat ’n gemeente dinamies is en in gesonde interaksie met ’n steeds veranderende omgewing bly.

’n Onvermoë van ’n gemeente om die nodige aanpassings te doen, korreleer direk met die onvermoë van leiers om te begryp wat besig is om te gebeur in die mikro- sowel as makro-omgewing. Verandering gebeur vinnig, onverwags, onrealisties, omvattend en met kollektiewe impak. Die vraag is of die gemeente die nodige administratiewe, organisatoriese, finansiële en selfs teologiese onderbou en vaardighede het om die nodige aanpassings te doen. Aanpassings in ’n geloofsgemeenskap gebeur met die doel om viering, gemeenskap, getuienis en diens doeltreffend te vervul. In die opbou van die gemeente gaan dit nie primêr oor die gemeente nie, maar allereers om die eer van God.

Read more ...

75 jaar van Die Christelike Vrou

Ons beleef vanjaar ’n besondere mylpaal in die geskiedenis van ons Kerkpublikasies. Die Christelike Vrou word 75 in September. Dit is iets merkwaardig. Die verhaal agter hierdie besondere grand dame in die Kerk is iets wat inspireer vir die toekoms.

Read more ...

Hardloop vir Bybels

Vanjaar vind die Comrades-marathon op Sondag 10 Junie plaas.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika versoek gemeentes om hierdie projek onder atlete en ander belangstellendes se aandag te bring. Atlete kan met ’n amptelike insamelingsvorm van die BSA fondse insamel ten bate van die BSA. Die fondse word dan deur die BSA aangewend vir die beskikbaarstelling van Bybels aan die armstes van armes; die voortsetting van die vertaling van die Bybel; die beskikbaarstelling van Bybels aan gevangenes; hulp met Bybelverspreiding in ons buurlande; Bybels vir mense met spesifieke behoeftes; en die beskikbaarstelling van die volledige Bybel in oudioformaat in al ons amptelike landstale aan almal wat verkies om na die Bybel te luister.

Read more ...