Die Hervormer

Konteks 1990-2019

Die Kommissie van die AKV het na afloop van verskeie ondersoeke en gesprekke met die Kerk insake koste-effektiewe kommunikasie besluit om die Kerk se gesinstydskrif Konteks in die eerste kwartaal van 2019 uit te faseer.   

Read more ...

’n Nuwe benadering tot leierskap

Kerklike fasilitering is die proses waarvolgens ’n groep begelei word om by uitkomste uit te kom waarvoor die groep eienaarskap aanvaar. So som dr Roelf Opperman die doel op van die kursus waarmee fasiliteerders tans in die Hervormde Kerk opgelei word.

Een so ’n kursus is op 10 en 11 September 2018 by Philadelphia aangebied. Twee predikante van die NG Kerk, dr Roelf Opperman en ds Fritz Snyman, het dit onder die naam Bronze Baobab gedoen.

Read more ...

Werkwinkel oor traumabegeleiding

’n Werkwinkel oor traumabegeleiding is op 11 en 12 Oktober 2018 gehou by die Hervormde Kerk Hartebeestpoort.

Trauma het deel geword van ons alledaagse lewens. Ook in ons dorp en omgewing vind daar al hoe meer insidente plaas wat mense getraumatiseer laat – gebeure waaroor ons geen beheer het nie, en ons met wonde laat.

Read more ...

SP Engelbrecht-museum se deure is weer oop

Om 13:15 op Donderdag 20 September, terwyl die Museumbeampte die Museumklok gelui het, het die 99-jarige ds Willie Roos met sy vrou, June, aan sy sy, die rooi lintstrik losgewikkel en die Museumvoordeur oopgemaak. Om hand by te sit, was die Museumkomiteevoorsitter, ds Stephan Botha van Groot Marico, langs die egpaar. 

Een vir een het die 44 besoekers die nuwe Museumtuiste gevul. Van skoolgaande leerders tot ds Roos, Hervormers én lidmate van ander kerke, susters en broers, dominees en lidmate, mense wat al voorheen die SP Engelbrecht-museum – toe in ander gedaantes in die Dirk van der Hoff-gebou, Barton Keep of Du Toitstraat 169 – besoek het en mense wat vir die heel eerste keer by die Kerkmuseum was. 

Read more ...

Waar is die SP Engelbrecht-museum nou?

Langs die ou groot pad na die noorde (R101). Noord van die Dieretuin, die Witwatersberg en die Daspoortrand. Suid van die Wonderboom, die Magaliesberge en die Wonderboompoort. Oos van die Apiesrivier en wes van Voortrekkerweg en Eugene Marais-hospitaal. 

Ligging, ligging, ligging beteken met die hede, verlede en toekoms in gedagte nogal ’n hele mondvol! Ons Kerk se Museum is nou by Mansfieldlaan 624, Eloffsdal, Pretoria. Dis langs die kerkgebou van Gemeente Wonderboompoort. Ons is op dieselfde terrein waar die SP Engelbrecht-, die AIM- en die Van Selms-biblioteek sedert 2017 in die bovertrek bo-op die konsistorie van die huidige kerkgebou van Wonderboompoort ’n tuiste het. Sedert hul stigtingsdatum 30 Oktober 1953 het die NHKA se Gemeente Wonderboompoort in dié geboutjie kerk gehou, tot 26 Augustus 1967 met die inwyding van die huidige kerk. Van toe af was dit bloot saal, troukapel of stoorkamer. 

Read more ...