Die Hervormer

Beroepe aanvaar

Suzelle Lange

Ds S (Suzelle) Lange

van Rustenburg Jac van Belkum (deeltyds)

na Newlands (deeltyds)

Daan van Wyk

Dr DJC (Daan) van Wyk jr

(Wolmaransstad) 

na ring van Zoutpansberg

(benoeming vir besondere opdrag)

Bieks Beukes

Prof MJ du P (Bieks) Beukes

(emeritus)

na Durban-Suid (deeltyds)

Read more ...

Met woord én daad

Geagte Redakteur

Dit is met groot waardering dat ek en my vrou, Elsa, die artikels van ds Cobus Jansen van Nieuwenhuizen en ds David Barnard in die Julie 2014-uitgawe van Die Hervormer gelees het.

Read more ...