Die Hervormer

Durban-Suid vier 60 jaar

5 Augustus 2018. Om halfnege lui die klok van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Durban-Suid. Dis Sondagoggend, Nagmaaldiens en die viering van die 60ste bestaansjaar van die gemeente wat op 2 Augustus 1958 tot stand gekom het.

Soos ’n mens te wagte kan wees, was daar min van die 324 stigterslidmate teenwoordig – om die waarheid te sê, net een: tannie Bessie van der Merwe, nou op 85 steeds lidmaat van die gemeente. Dan was daar haar dogter, Mariana Labuschagne, wat een van die eerste dooplidmate was en tans nog die orrelis! Verder was Wynand van den Heever teenwoordig – lidmaat sedert 1965 – en ook Isabel Dirker wat in 1968 lidmaat geword het toe sy getroud is met Ben, een van die Dirker-familie wat die kerk gebou het. ’n Mens kan nie help om te wonder nie hoeveel van die vroeë lidmate dalk nog elders in ons land gemeentelede is!

Read more ...

Wisseling in sinodale personeel

Aan die einde van Julie het die sinodale personeel by die Erfenisstigting afskeid geneem van ’n staatmaker, en terselfdertyd ’n nuwe personeellid verwelkom.

Mev Cecile Spies (Kerkargief en Biblioteek) het reeds in Desember 2016 as bibliotekaresse met pensioen gegaan. Intussen het sy op kontrak aangebly en voortgegaan met die ontsluiting van die tydskrifte van die Kerk asook die sinodale besluite van die Algemene Kommissie en Moderamen. Aan die einde van Julie het Cecile finaal afgetree. Sedert Maart 1990 was Cecile as opgeleide vakkundige in ’n halfdagpos verbonde aan die Biblioteek wat destyds as die Kital Biblioteek bekendgestaan het. Na die aftrede van mev Issie Koekemoer was Cecile alleen verantwoordelik vir al die ontsluitings en soektogte, en mettertyd het die halfdag voldag geword.

Read more ...

Nuwe redakteur vir die Almanak aangewys

Dr Wim Dreyer is pas aangewys as nuwe redakteur van die Almanak, met ingang van die 2019-uitgawe. Hy volg dr Christo Pretorius op, wat redakteur was van die uitgawes van 2016, 2017 en 2018.

Met hierdie benoeming volg dr Dreyer in die voetspore van sy vader, wyle prof PS Dreyer, wat van 1976 tot 1996 ook redakteur van die Almanak was.

Read more ...

SP Engelbrecht-museum heropen

Die SP Engelbrecht-museum heropen op Donderdag 20 September 2018 tydens die Kongres van die Kerkhistoriese Genootskap by Gemeente Wonderboompoort.

Die opening van die Kongres sal om 09:00 waargeneem word deur dr Hennie Botes, waarna die verwelkoming en ’n oorsig oor die Genootskap se 60 jaar deur dr Christo Pretorius behartig sal word.

Read more ...

Bedieningsopleiding in die Hervormde Kerk

Die letternaamwoord VTT (Voortgesette Teologiese Toerusting) is by al die predikante van die Hervormde Kerk welbekend. Sedert 2017 het nog ’n letternaamwoord, naamlik VBO (Voortgesette Bedieningsopleiding), die lig gesien. Wat sou dan die verskil tussen VTT en VBO wees?

Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT)

Eers ’n oorsig oor wat VTT behels. VTT vind onder die vaandel van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) plaas en het tradisioneel ontwikkel as die eenkeer ’n jaar se bymekaarkom van predikante om teologiese toerusting te deurloop. Vroeër is die VTT in Junie of November van elke jaar in Pretoria aangebied en is daar jaarliks ’n tema vasgestel, met veral die dosente wat as medeaanbieders opgetree het. Later is Namibië addisioneel bedien, en sedert 2017 word VTT in tien streke aangebied. Hierdie werkwyse vind groter byval en die bywoningsyfers is ook beter. Die streeksbyeenkomste bevorder groter kohesie onder kollegas terwyl hulle ook wat die uitdagings in elke streek betref, groter begrip vir mekaar het en mekaar dienooreenkomstig beter kan bemoedig.

Read more ...