Die Hervormer

Gemeente Middelburg 150 jaar oud

150 jaar gelede, voor die totstandkoming van kerklike argiewe, ringskommissies wat opsig hou oor gemeentelike rekords en ander fyner prosedures om geskiedskrywing maklik te maak, het Gemeente Middelburg ontstaan, of oorgebly, of voortgegaan soos vroeër.

Jare al word Gemeente Middelburg se ontstaansdatum in die Kerk aangedui as 1 April 1864. Daar is egter geen beskikbare rekords wat hierdie datum net so bekragtig nie.  Daar is wel heelwat bronne wat op hierdie tydvak dui as die begin van wat ons vandag ken as Gemeente Middelburg.

Read more ...

Beroepe aanvaar

Suzelle Lange

Ds S (Suzelle) Lange

van Rustenburg Jac van Belkum (deeltyds)

na Newlands (deeltyds)

Daan van Wyk

Dr DJC (Daan) van Wyk jr

(Wolmaransstad) 

na ring van Zoutpansberg

(benoeming vir besondere opdrag)

Bieks Beukes

Prof MJ du P (Bieks) Beukes

(emeritus)

na Durban-Suid (deeltyds)

Read more ...

Met woord én daad

Geagte Redakteur

Dit is met groot waardering dat ek en my vrou, Elsa, die artikels van ds Cobus Jansen van Nieuwenhuizen en ds David Barnard in die Julie 2014-uitgawe van Die Hervormer gelees het.

Read more ...