Die Hervormer

Kindersorg en die Ondersteuningsraad

Dit is met dankbaarheid dat ons kennis geneem het van die tema van die Algemene Diakensvergadering (ADV) vir hierdie jaar, naamlik Kindersorg. Die mening word egter gehuldig dat ons nie van kindersorg kan praat as ons nie ook terselfdertyd praat van die Ondersteuningsraad nie.

Die Ondersteuningsraad se taak is om eerstens dienste te lewer aan Hervormde lidmate en tweedens ook aan ander persone wat binne hul toegewese area val. Hervormde lidmate word deur hulle bedien, maak nie saak in watter area hulle woon nie.

Read more ...

Beroepe aanvaar (Maart 2015)

Anna Marie Kloppers

Ds A (Anna-Marie) Kloppers

van Krugersdorp-Oos

na Rustenburg Jac van Belkum

(deeltyds)

Hein Kloppers

Ds HN (Hein) Kloppers

van Noordrand/Krugersdorp-Oos

na Koster

Dolf Bester

Prop D (Dolf) Bester

(beroepafwagtend)

na Ottosdal

Read more ...

'n Unieke kerkgebou in Rustenburg-Suid

Gemeente Rustenburg-Suid het tot stand gekom toe op 25 Mei 1957 van Gemeente Rustenburg (Moedergemeente) afgestig is. Die unieke katedraalstyl-kerkgebou is egter eers in Februarie 1965 afgehandel. Die gebou is dus vanjaar 50 jaar oud.

Die unieke katedraalstyl-kerkgebou is ontwerp deur mnr Jode Cuff van die argiteksfirma Neethling en Bosman. Anders as by die meeste ander geboue van die Hervormde Kerk, is in dié gebou vrylik van simboliek gebruik gemaak. Die gebou van bo-af gesien is in die vorm van ’n kruis. Daar is ook ’n houtkruis bo die kansel aangebring – so ver bekend die eerste geval waar ’n kruis in een van die susterskerke aangebring is. Die doopvont se deksel het ’n geelkoper duif op, wat ook uniek in die Hervormde Kerk is.

Read more ...

Nuwe proponente verwelkom

Op Donderdag 4 Desember 2014 is 11 finalejaar teologiestudente tot die evangeliebediening toegelaat.

Hulle is Dolf Bester, Lilian Erasmus, Leon Geel, Joleen Joubert, Elmien Knoetze, Henk Labuschagne, Retha Lombard, Carli Smith, Kristy van der Merwe, Marsulizé van Niekerk en Robert van Niekerk.

Read more ...

Predikant oorlede

Ds RJ (Roelf) Coertze is op Sondag 4 Januarie vanjaar oorlede. Hy was 69 jaar oud.

Ds Coertze is op 23 Januarie 1977 georden, en het gedien in gemeentes Eikenhof (vanaf 1977), Oos-Londen (1980), Philadelphia (1981), Pretoria-Wes (1983), Wonderboom (1985) en Montana (1996). Van 1986 tot 1996 was hy direkteur van die Ondersteuningsraad, waar hy onder meer uitmuntende huweliksberading gedoen het. Hy het in 2010 geëmeriteer.

Read more ...