Die Hervormer

HTK amptelik geopen

Die opening van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) het op 18 Februarie by Gemeente Wonderboom plaasgevind.

Die erediens is gelei deur dr André Ungerer, hoof van die HTK. Na die verwelkoming deur dr Ungerer en dr Wim Dreyer se groeteboodskap vanuit die Kommissie van die AKV, was die dekaan, prof Johan Buitendag, aan die woord oor Teologie aan ’n sekulêre universiteit in die 21ste eeu in Afrika.

Read more ...

Bybelstudiegids vir Bybelvasvra

Dr Gert Malan se eerste Bybelstudie in die reeks In die voetspore van Jesus is voorgeskryf vir Bybelvasvra 2015.

Die gids wil jou help om aan die hand van die Markusevangelie (eerste ses hoofstukke) in Jesus se voetspore te volg.

Read more ...

Predikantevergadering 2015

Die Predikantevergadering dien as studieliggaam om oor die pastorale werk te besin en teologiese arbeid te bevorder.

Tydens die Predikantevergadering op 19 Februarie is die volgende bestuur herkies: di Frikkie van Wyk, Gerrie Senekal, Thomas Dreyer (Wapadrant) en dr Rudy Denton.

Read more ...

Kindersorg en die Ondersteuningsraad

Dit is met dankbaarheid dat ons kennis geneem het van die tema van die Algemene Diakensvergadering (ADV) vir hierdie jaar, naamlik Kindersorg. Die mening word egter gehuldig dat ons nie van kindersorg kan praat as ons nie ook terselfdertyd praat van die Ondersteuningsraad nie.

Die Ondersteuningsraad se taak is om eerstens dienste te lewer aan Hervormde lidmate en tweedens ook aan ander persone wat binne hul toegewese area val. Hervormde lidmate word deur hulle bedien, maak nie saak in watter area hulle woon nie.

Read more ...

Beroepe aanvaar (Maart 2015)

Anna Marie Kloppers

Ds A (Anna-Marie) Kloppers

van Krugersdorp-Oos

na Rustenburg Jac van Belkum

(deeltyds)

Hein Kloppers

Ds HN (Hein) Kloppers

van Noordrand/Krugersdorp-Oos

na Koster

Dolf Bester

Prop D (Dolf) Bester

(beroepafwagtend)

na Ottosdal

Read more ...