Die Hervormer

Nuwe era vir AIM

Die opening van die Afrika Instituut vir Missiologie (AIM) op 16 Februarie in die Raadsaal van die Sinodale Kerkkantoor het die einde van ’n era aangemerk.

Reeds sedert die middel van 2014 vind die grootste deel van die opleiding van die MRCC se teologiestudente aan UP se Fakulteit Teologie plaas. Die MRCC moet nou ’n nuwe kontrak met UP onderhandel.

Read more ...

HTK amptelik geopen

Die opening van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) het op 18 Februarie by Gemeente Wonderboom plaasgevind.

Die erediens is gelei deur dr André Ungerer, hoof van die HTK. Na die verwelkoming deur dr Ungerer en dr Wim Dreyer se groeteboodskap vanuit die Kommissie van die AKV, was die dekaan, prof Johan Buitendag, aan die woord oor Teologie aan ’n sekulêre universiteit in die 21ste eeu in Afrika.

Read more ...

Bybelstudiegids vir Bybelvasvra

Dr Gert Malan se eerste Bybelstudie in die reeks In die voetspore van Jesus is voorgeskryf vir Bybelvasvra 2015.

Die gids wil jou help om aan die hand van die Markusevangelie (eerste ses hoofstukke) in Jesus se voetspore te volg.

Read more ...

Predikantevergadering 2015

Die Predikantevergadering dien as studieliggaam om oor die pastorale werk te besin en teologiese arbeid te bevorder.

Tydens die Predikantevergadering op 19 Februarie is die volgende bestuur herkies: di Frikkie van Wyk, Gerrie Senekal, Thomas Dreyer (Wapadrant) en dr Rudy Denton.

Read more ...