Die Hervormer

Eer vir Hervormde professor

Prof Andries van Aarde is verkies as lid van die Komitee vir Wetenskaplike Publikasie in Suid-Afrika (CSPiSA), ’n staande komitee van die Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika (ASSAf).

Hierdie Komitee speel ’n sleutelrol in die ontwikkeling en toepassing van kriteria om te verseker dat Suid-Afrikaanse navorsers publikasies van hoogstaande gehalte lewer wat internasionaal erkenning geniet.

Read more ...

Emerituspredikant oorlede

Emerituspredikant ds FGJ (Kalfie) Loots is Saterdagaand 16 Mei na ’n massiewe hartaanval oorlede. Hy sou in Julie vanjaar 73 jaar oud gewees het. 

Die begrafnisdiens het op Vrydag 22 Mei plaasgevind vanuit Gemeente Vliegepoort en is gelei deur prof Theuns Dreyer.

Read more ...

Beroepe aanvaar (Junie 2015)

Gerhard Viviers Ds G (Gerhard) Viviers
van Laeveld
na Wolmaransstad
Fanie Naude

Ds JS (Fanie) Naudé
Greylingstad

(werkooreenkoms na deeltyds)

Gerrie Botha

Ds GS (Gerrie) Botha

(emeritus)

na Viljoenskroon (deeltyds)

Read more ...

Voornemende teologiestudente

Die tyd raak nou min vir matrikulante asook persone wat reeds gematrikuleer het om aansoek te doen vir evaluering om aanstaande jaar Teologie te studeer.

Evaluering vind plaas op Vrydag 17 Julie by die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria. Aansoekvorms kan aangevra word van die Studentebeampte, Kuratorium vir die Teologiese Opleiding, Posbus 2368, Pretoria 0001; tel 012 420 5393; faks 012 420 4303; e-pos betsie.brits@up.ac.za.

Die sluitingsdatum vir inhandiging van volledig voltooide aansoeke is 12 Junie 2015.

Christenvroue se geloof gebeur!

As ’n mens nie weet waar jy vandaan kom nie, weet jy ook nie waarheen jy op pad is nie. Op 22 Mei vanjaar vier die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging (NHSV) haar 75ste bestaansjaar. Ons kyk met dankbaarheid terug en dink aan die diep spore wat vrouelidmate in die NHKA getrap het.

Op 22 Mei 1940 het ’n groep van 130 vrouelidmate in die Eendracht-skoolsaal in Pretoria byeengekom. Daar is toe oorgegaan tot die stigting van ’n oorkoepelende Sustersvereniging in en vir die Hervormde Kerk. 41 gemeentes was verteenwoordig deur 85 afgevaardigdes. Mev Marie Oosthuizen het die leuse Wees ’n seën voorgestel. Haar verwoording van hierdie vroue se gesindheid destyds, geld steeds vir die NHSV vandag: Die NHSV is nie daar om in die Kerk te heers nie, maar om te dien.

Read more ...