Die Hervormer

Veranderings by SENTIK

Die samestelling van SENTIK se personeel het vir die eerste keer in jare verander.

Mej Izelle Marx, grafiese ontwerper, het na nege jaar besluit om ’n loopbaanverandering te maak. Haar pos word nie weer voltyds gevul nie, en SENTIK maak tans op deeltydse basis gebruik van mnr Hannes Kloppers se dienste.

Read more ...

Beroepe aanvaar – Oktober 2015

Ds W de V (Willem) Sauer
van Groot Marico
na Waterberg

Ds A (Annézel) Otto
van Sionspoort (deeltyds)
na Wonderfontein (deeltyds)

Dr DJC (Daan) van Wyk (jr)
van die ring van Zoutpansberg
na Gemeente Laeveld

Ds SS (Sonia) van Wyk
van Van Warmelo
na die ring van Laevel
(benoeming)

Prop DW (Danie) van der Watt
(beroepafwagtend)
na Montana (deeltyds)

Ds Elritia le Roux
van Otjiwarongo/Outjo
na Middelburg

Die OSR is hier om te bly

Die Ondersteuningsraad (OSR), wat gewoonlik daar is vir mense in nood, beleef tans self nood. Nie net finansiële nood nie, maar ook geestelike en emosionele nood. En ons besef net opnuut weer dat selfs die maatskaplike werkers en hulpwerkers van die OSR soms ook ’n oor nodig het om te luister, want ons kry swaar.

Met die OSR in ’n oorlewingstryd gewikkel en die werk en nood van mense wat al meer word, sukkel ons werkers om by te hou. Die eise van die kliënte raak meer (menseregte maak dit mos maklik om oor alles te kla, selfs al mishandel jy jou kind!), die sake waarmee ons werk, raak ingewikkelder, die ladings klim so dat dit meer as verdubbel (selfs van 19 000 tot 54 000), die ure in die dag word minder en die geld om die diens te kan lewer ook. Die omstandighede waaronder die personeel van die OSR moet werk, bring hul eie vrese, onsekerhede en vrae. Is dit nog die moeite werd? Gaan ons nog voortbestaan? Wil die Kerk ons nog hê? Maak ons nog ’n verskil?

Read more ...

Hoe antwoord die Kerk op jongmense se vrae?

Wat daarvan as die Kerk baie antwoorde het, maar die antwoorde is irrelevant vir die vrae wat jongmense vra? Baie tyd en energie word in vergaderings en debatte verkwis op agendapunte en inhoude wat min of geen bydrae lewer tot die leefwêreld en vrae van vandag se jongmense.

Ons is almal bewus daarvan dat ons leef in ’n era van diversiteit en voortdurende verandering. Almal leef met inligting en opsies wat elke dag oop en beskikbaar is. Tog bly almal soekend en honger, met talle vrae wat beantwoord moet word.

Read more ...

’n Nuwe tydvak vir Gemeente Van der Hoff

In die 1970’s vra Gemeente Van der Hoff advies van die Raad van Finansies oor die verkoop van 3 hektaar grond agter die kerkgebou. Die rede: Hulle voel die R1 000 grondbelasting wat hulle per jaar op die grond betaal, is te veel. Die Raad adviseer hulle om binne die eiendomsmark van die tyd en met die oog op toekomstige dorpsontwikkeling die belasting te betaal en nie die grond te verkoop nie.

Die gemeente het die advies aanvaar, en in 2009 blyk dit dat die wyse raad uit die verlede vir die gemeente tot groot voordeel sou wees. Eredienste het ’n uitdaging geword; oorkant die kerk is besighede oop op Sondae. Met die lawaai vanaf die taxi-staanplek en die geraas van elke groot vragmotor of motorfiets wat in die hoofpad voor die kerk verbyry, word predikante dikwels tydens preke gedwing om stil te bly tot die geraas verby is.

Read more ...