Die Hervormer

Christenvroue se geloof gebeur!

As ’n mens nie weet waar jy vandaan kom nie, weet jy ook nie waarheen jy op pad is nie. Op 22 Mei vanjaar vier die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging (NHSV) haar 75ste bestaansjaar. Ons kyk met dankbaarheid terug en dink aan die diep spore wat vrouelidmate in die NHKA getrap het.

Op 22 Mei 1940 het ’n groep van 130 vrouelidmate in die Eendracht-skoolsaal in Pretoria byeengekom. Daar is toe oorgegaan tot die stigting van ’n oorkoepelende Sustersvereniging in en vir die Hervormde Kerk. 41 gemeentes was verteenwoordig deur 85 afgevaardigdes. Mev Marie Oosthuizen het die leuse Wees ’n seën voorgestel. Haar verwoording van hierdie vroue se gesindheid destyds, geld steeds vir die NHSV vandag: Die NHSV is nie daar om in die Kerk te heers nie, maar om te dien.

Read more ...

Nuwe era vir AIM

Die opening van die Afrika Instituut vir Missiologie (AIM) op 16 Februarie in die Raadsaal van die Sinodale Kerkkantoor het die einde van ’n era aangemerk.

Reeds sedert die middel van 2014 vind die grootste deel van die opleiding van die MRCC se teologiestudente aan UP se Fakulteit Teologie plaas. Die MRCC moet nou ’n nuwe kontrak met UP onderhandel.

Read more ...

HTK amptelik geopen

Die opening van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) het op 18 Februarie by Gemeente Wonderboom plaasgevind.

Die erediens is gelei deur dr André Ungerer, hoof van die HTK. Na die verwelkoming deur dr Ungerer en dr Wim Dreyer se groeteboodskap vanuit die Kommissie van die AKV, was die dekaan, prof Johan Buitendag, aan die woord oor Teologie aan ’n sekulêre universiteit in die 21ste eeu in Afrika.

Read more ...

Bybelstudiegids vir Bybelvasvra

Dr Gert Malan se eerste Bybelstudie in die reeks In die voetspore van Jesus is voorgeskryf vir Bybelvasvra 2015.

Die gids wil jou help om aan die hand van die Markusevangelie (eerste ses hoofstukke) in Jesus se voetspore te volg.

Read more ...