Die Hervormer

Barberton vier 50 jaar

Op 22 November 2015 het Gemeente Barberton die voorreg gehad om sy 50ste bestaansjaar te vier. Dit was ’n geseënde dag waarop oudlidmate en oudpredikante saam gekuier het en teruggedink het oor hul tyd in die gemeente.

Die gemeente het terselfdertyd by die Nagmaaltafel aangesit, Ewigheidsondag herdenk en gesien hoe 2015 se finalejaar, Hermi Koen, haar geloof voor God en gemeente bely. Ds Petrus Dreyer het die diens gelei met die hulp van Thea Móller en die Laudatekoor. Na die diens is die gemeente, koor en gaste by Jathira onthaal waar ds Duwies Duvenage as seremoniemeester opgetree het. Oudpredikant Jan de Beer het ook tydens die geleentheid van sy herinneringe met die gemeente gedeel.

Read more ...

Waterberg vier 150 jaar

Gedurende die naweek van 20-22 November 2015 het Gemeente Waterberg in Modimolle (Nylstroom) hul 150-jarige bestaan op feestelike wyse gevier.

Die Vrydagaand is ’n feesdinee in die kerksaal gehou wat weer eens gewys het hoe knap die susters van ons Kerk kan beplan en uitvoer. Op Sondag 22 November was die feesdiens in die vorm van ’n Nagmaal. Die Nagmaaldiens is gelei deur dr Wim Dreyer, voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering. Verskeie oudlidmate en oudpredikante van die gemeente was ook teenwoordig. Mev Isie Beytell, eggenote van wyle ds Frik Beytell, geliefde eertydse predikant van die gemeente, het die gedenksteen by die saal onthul.

Read more ...

Emeritaat na 40 jaar uitmuntende diens

40 jaar predikant in die Nederduitsch Hervormde Kerk. 25 jaar predikant in Gemeente Bethal. ’n Leeftyd in diens van die Here van die kerk en die kerk van die Here. Dit alles is gedenk tydens ’n erediens op 25 Oktober 2015 toe dr Hannes Beukes emeritaat aanvaar het.

Nadat hy in 1975 georden is, was Hannes en Ibel Beukes predikantspaar in Kempton Park-Oos, Pretoria-Suid, Roedtan en, sedert 1990, in Gemeente Bethal. Enigeen wie se pad in hierdie tyd met die Beukese s’n gekruis het, sal getuig van hul nederigheid, hartlike vriendelikheid en opregte liefde vir hul medemens. Daarby kom ’n onblusbare werkywer wat die hoogste respek en waardering oor al die jare afgedwing het.

Read more ...

Twee emerituspredikante oorlede

Gedurende Desember 2015 moes die Kerk afskeid neem van twee geliefde emerituspredikante – ds Theuns Botha op 12 Desember, en ds Koos Naudé op 16 Desember.

Read more ...