Die Hervormer

SP Engelbrecht-museum se deure is weer oop

Om 13:15 op Donderdag 20 September, terwyl die Museumbeampte die Museumklok gelui het, het die 99-jarige ds Willie Roos met sy vrou, June, aan sy sy, die rooi lintstrik losgewikkel en die Museumvoordeur oopgemaak. Om hand by te sit, was die Museumkomiteevoorsitter, ds Stephan Botha van Groot Marico, langs die egpaar. 

Een vir een het die 44 besoekers die nuwe Museumtuiste gevul. Van skoolgaande leerders tot ds Roos, Hervormers én lidmate van ander kerke, susters en broers, dominees en lidmate, mense wat al voorheen die SP Engelbrecht-museum – toe in ander gedaantes in die Dirk van der Hoff-gebou, Barton Keep of Du Toitstraat 169 – besoek het en mense wat vir die heel eerste keer by die Kerkmuseum was. 

Read more ...

Waar is die SP Engelbrecht-museum nou?

Langs die ou groot pad na die noorde (R101). Noord van die Dieretuin, die Witwatersberg en die Daspoortrand. Suid van die Wonderboom, die Magaliesberge en die Wonderboompoort. Oos van die Apiesrivier en wes van Voortrekkerweg en Eugene Marais-hospitaal. 

Ligging, ligging, ligging beteken met die hede, verlede en toekoms in gedagte nogal ’n hele mondvol! Ons Kerk se Museum is nou by Mansfieldlaan 624, Eloffsdal, Pretoria. Dis langs die kerkgebou van Gemeente Wonderboompoort. Ons is op dieselfde terrein waar die SP Engelbrecht-, die AIM- en die Van Selms-biblioteek sedert 2017 in die bovertrek bo-op die konsistorie van die huidige kerkgebou van Wonderboompoort ’n tuiste het. Sedert hul stigtingsdatum 30 Oktober 1953 het die NHKA se Gemeente Wonderboompoort in dié geboutjie kerk gehou, tot 26 Augustus 1967 met die inwyding van die huidige kerk. Van toe af was dit bloot saal, troukapel of stoorkamer. 

Read more ...

Beroepsgeleentheid by die Bybelgenootskap

Die Bybelgenootskap (BSA) wil graag in oorleg met die Kommissie van die AKV ’n Organiserende Sekretaris aanstel in ’n tydelik-deeltydse kontrakpos in Gauteng.

Kwalifikasies en ervaring: Die aansoeker moet ’n geordende predikant van die NHKA wees met minstens 10 jaar ervaring in gemeentelike bediening; moet oor goeie kennis van en ’n positiewe gesindheid teenoor die BSA beskik; bedrewe wees in fondswerwing; en met gemak ekumenies kan kommunikeer en beweeg.

Read more ...

’n Nuwe identiteit vir die NHKA

Sedert die 71ste Algemene Kerkvergadering van 2016 berig publikasies van die NHKA al hoe meer daaroor dat ons nie meer, soos lank in ons geskiedenis, op die Kerk as institusie mag fokus nie. Ons durf nie meer vasklou aan gemeentestrukture of geboue nie. Elke gemeente moet erns maak met hul verhouding met God, met mekaar en met die wêreld om hulle. Slegs só sal ’n gemeente in ons tyd en wêreld relevant bly. 

Tog verneem ons in die Junie 2018-uitgawe van Die Hervormer dat die Kerk ’n korporatiewe identiteit moet hê wat ons moet saambind, die geloofsgemeenskap moet versterk en mense moet insluit. Ons hoor dit is belangrik om effektief met lidmate, ampsdraers, gemeentes en die gemeenskap te kommunikeer. Daarom, is bevind, moet ’n nuwe kommunikasieplan vir die Kerk gevind word.

Read more ...

Potgietersrus se kerkgebou verkoop

Die kerkgebou van Gemeente Potgietersrus by Voorstraat 26 is verkoop. Die eiendom is teen 31 Augustus ontruim.

Sedert stigting in 1921 het die gemeente kerk gehou in ’n klein gebou op die hoek van Van Riebeeck- en Pretoriusstraat. In 1957 is die huidige kerkgebou gebou en in gebruik geneem. Die gemeente was bevoorreg om die afgelope 61 jaar vanuit hierdie imposante gebou die Here te dien.

Read more ...