Die Hervormer

Sinodale Dienssentrum Derdepoort

Daar word gesê dat ’n organisasie se hoofkantoor sy handelsmerk is. Sedert die laaste maande van 2017 funksioneer die terrein van Gemeente Derdepoort as die Sinodale Dienssentrum se hoofkantoor. Hoe sien dié opset daaruit?

Read more ...

SP Engelbrecht-museum verhuis weer

Ná die verkoop van Gemeente Pretoria se kerkgebou by Du Toitstraat 169, waarin die SP Engelbrecht-museum sedert 2010 gehuisves was, moes die Museum ’n nuwe tuiste vind.

Die nuwe adres is Wonderboompoort-kerkie, Eloffstraat 243 (hv Mansfieldlaan en Eloffstraat), Eloffsdal. S -25.710876 O 28.181108. Dis op dieselfde terrein waar die SP Engelbrecht-, AIM- en Van Selms-biblioteek in die bovertrek van die huidige kerkgebou van Gemeente Wonderboompoort geberg word.

Read more ...

Afskeid van ’n historiese kerkgebou

Gemeente Pretoria het die historiese kerkgebou in Du Toitstraat aan die Suid-Afrikaanse Reserwebank verkoop. ’n Spesiale afskeidsgeleentheid het op Sondag 13 Mei by die gemeente plaasgevind.

Demografiese veranderinge het daartoe gelei dat die gemeente se lidmate nie meer in en om die kerkgebou in die middestad van Pretoria woon nie. Dit het gaandeweg moeiliker geword om die gebou in stand te hou, en die veiligheid van personeel en eiendom te waarborg. Terselfdertyd het die SA Reserwebank se behoefte om meer grond te bekom en ook hul eie veiligheidsituasie te beskerm, toegeneem.

Read more ...

Emerituspredikant oorlede

Ds DGS (Douw) Steyn, ouer broer van ds Wimpie Steyn (em), is Woensdagoggend 16 Mei oorlede. Hy was 79 jaar oud.

 Ds Steyn is georden op 21 Maart 1964 en het gedien in gemeentes Duncanville (1964), Sabie cs (1968), Westonaria (1969), Pollakpark-Springs (1973) en Randfontein (1974), en het in 1993 met siekte-emeritaat gegaan. Hy het in 2003 emeritaat aanvaar.

Die roudiens het plaasgevind op Maandag 21 Mei vanuit Gemeente Sionspoort. Dr Johan van Staden het die diens gelei.

Ons innige simpatie gaan aan mev Annatjie Steyn, ds Wimpie Steyn en hul familie.

Toerusting van gemeentes

Die behoefte aan ’n voltydse begeleidingsdiens word binne die werkruimte van die NHKA al hoe groter. Die lewensiklusbenadering tot gemeentewees veronderstel dat ’n gemeente dinamies is en in gesonde interaksie met ’n steeds veranderende omgewing bly.

’n Onvermoë van ’n gemeente om die nodige aanpassings te doen, korreleer direk met die onvermoë van leiers om te begryp wat besig is om te gebeur in die mikro- sowel as makro-omgewing. Verandering gebeur vinnig, onverwags, onrealisties, omvattend en met kollektiewe impak. Die vraag is of die gemeente die nodige administratiewe, organisatoriese, finansiële en selfs teologiese onderbou en vaardighede het om die nodige aanpassings te doen. Aanpassings in ’n geloofsgemeenskap gebeur met die doel om viering, gemeenskap, getuienis en diens doeltreffend te vervul. In die opbou van die gemeente gaan dit nie primêr oor die gemeente nie, maar allereers om die eer van God.

Read more ...