Die Hervormer

Twee predikante bevorder by UP

Prof Ernest van Eck, ’n Hervormde dosent, is pas aangestel as die nuwe adjunkdekaan van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria. Dit terwyl hy steeds die Hoof van die Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap bly. Verder is nog ’n Hervormde dosent, dr Wim Dreyer, pas bevorder tot medeprofessor in die Departement Historiese en Sistematiese Teologie.

Prof Dreyer sê: Die Hervormde Kerk kan trots wees op die Fakulteit Teologie en Religie. Die Fakulteit word nou al vir drie jaar onder die top 100 teologiese opleidingsinstellings in die wêreld gelys. Ook die dosente is werklik van wêreldgehalte. In terme van die aantal aanhalings van akademiese artikels, word die Fakulteit 18de in die wêreld gewaardeer. Dit is hoër as talle van die beroemde universiteite soos Oxford, Yale en Columbia. Dit is onder andere te danke aan die groot bydrae wat die Hervormde dosente lewer in terme van navorsing. Verder is die NHKA steeds die titeleienaar van die HTS Teologiese Studies, wat tans as een van die heel beste teologiese tydskrifte in die wêreld gereken word, die grootste akademiese joernaal in Suid-Afrika is en gratis aanlyn beskikbaar is.

Read more ...

Diploma in Kerklike Bediening

Vanweë die verminderde getal studente oor al die jaargroepe heen, is besluit om die jaargroepe van die derde tot die vyfde jaar saam te groepeer vir die Diploma in Kerklike Bediening. Dit sorg onder meer vir ’n beter groepsdinamika.

Hierdie drie jaargroepe ondergaan dan bepaalde modules wat oor ’n driejaarsiklus aangebied word. Met die uitsondering van die jaarlikse modules rondom die erediens, deurloop die jaargroepe die volledige spektrum van modules oor ’n driejaarperiode.

Read more ...

Jongmense is die sleutel tot Afrika se toekoms

Op 19 en 20 Februarie 2019 het die Afrika-tak van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) ’n jeugkonferensie aangebied. Die werkwinkel is bygewoon deur jong afgevaardigdes van lidkerke van regoor Afrika. Vier verteenwoordigers van ons Kerk was teenwoordig.

Die onderwerpe onder bespreking het gefokus op twee spesifieke aspekte van geregtigheid: ekologiese geregtigheid en gendergeregtigheid.

Read more ...

Gemeente Bronkhorstspruit 1869-2019

Gemeente Bronkhorstspruit het die naweek van 6-7 April 2019 hul stigting gevier. Hoewel die amptelike stigtingsdatum aangegee word as in 1911, bestaan die gemeente reeds sedert 7 Februarie 1869. Dit beteken dat die gemeente vanjaar 150 jaar oud is.

Die gemeente het aanvanklik bekendgestaan as die Konsulentgemeente van Pretoria. Daar is ’n lang stuk geskiedenis wat ’n merkwaardige plek ingeneem het in die gemeente se ontstaan. Sonder om te diep te delf in ou geskrifte en gemeentelike notules, word net kortliks melding gemaak van die gebeure rondom die totstandkoming van die Nederduitsch Hervormde Kerk se Gemeente Bronkhorstspruit.

Read more ...