Die Hervormer

Wysigings aan Predikante Aftreefonds

Vanaf 1 Maart 2019 sal al ons predikante lede van ’n vastebydrae-pensioenfonds wees.

Die bestuursraad van die NHKA Predikante Aftreefonds het tydens die vergadering van 14 Februarie ’n groot mylpaal bereik. Nadat daar reeds sedert 2013 verskeie besluite geneem is op bestuursraadvergaderings, Algemene Kerkvergaderings en ledevergaderings van die Fonds is die amptelike omskakeling, van die vastevoordeelfonds na ’n vastebydraefonds, op aanbevelings van die aktuaris goedgekeur.

Daar is groot dankbaarheid dat dit uiteindelik kon gebeur. Oudl Frits Smit wat op die foto te sien is (derde van links agter), het al in 1991 tydens die AKV ’n voorstel ingedien vir so ’n omskakeling, en kon as lid van die bestuursraad hierdie oomblik meemaak.

Die lidmate van die Kerk (veral die addisionele bydraes gedurende die krisis in die 1990’s), verskeie Kommissies van die AKV, lede van verskeie bestuursrade oor ’n lang tyd, die konsultante van Sanlam, en die beleggingskonsultante het almal daartoe bygedra dat die Fonds in so ’n gesonde posisie is om hierdie omskakeling deur te voer. Predikante sal korrespondensie ontvang oor die proses van omskakeling en sal ’n keuse kan uitoefen oor die fondse waarin hulle graag wil belê.