Die Hervormer

Ringsvergaderings 2019

RING

VERGADERPLEK

DATUMS

BLOEMFONTEIN

Bloemfontein

12 en 13 April

BOTHAVILLE

Goudveld

1 en 2 Maart

BRAKPAN

Brakpan-Harmonie

12 Mei

BRONKHORSTSPRUIT

Bronkhorstspruit

13 April

CHRISSIESMEER

Hendrina

4 Mei

DORSLAND

Gobabis

12 en 13 April

GERMISTON

Parkrand

28 April

HEIDELBERG

Standerton

27 April

HEILBRON

Heilbron

27 April

JOHANNESBURG

Eikenhof

11 Mei

KLERKSDORP

Hartbeesfontein

5 Mei

KROKODILRIVIER

Schoemansdal

13 Mei

KRUGERSDORP

Krugersdorp

18 Mei

LAEVELD

Kampersrus

7 April

LOSBERG

Wonderfontein

13 April

LYDENBURG

Sabie

11 Mei

MAQUASSI

Delareyville

12 Mei

MIDDELBURG

Dullstroom

11 Mei

NOORDELIKE NATAL

Glencoe

6 April

NOORD-KAAPLAND

Christiana

11 Mei

OOS-KAAPLAND

Oos-Londen

4 Mei

PIETERMARITZBURG

Richardsbaai

13 April

POTCHEFSTROOM

Potchefstroom-Noord

5 en 6 Mei

POTGIETERSRUS

Ebenhaëzer

12 Mei

NOORDELIKE PRETORIA

Wonderboom

13 April

PRETORIA

PRETORIA-NOORD

PRETORIA-WES

Verwoerdburg

12 Mei

ROODEPOORT

El-Flora

28 April

RUSTENBURG

Rustenburg-Tuine

5 Mei

SWELLENDAM

Mosselbaai

11 Mei

TRICHARDTSFONTEIN

Secunda

7 April

VEREENIGING

Meyerton-Suid

5 Mei

WATERBERG

Waterberg

3 April

WES-KAAPLAND

Worcester

11 Mei

ZEERUST

Gerdau

13 April

ZOUTPANSBERG

Zoutpansberg

7 Mei

ZUURFONTEIN

Kempton Park-Oos

9 Mei