Die Hervormer

Met die oog op bedieningsvreugde

Die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB) in samewerking met die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering is besig om ’n mentorprogram in die Kerk te vestig.

In die Bybel het ons verskeie voorbeelde van mentorskap. Ons lees in Handelinge 11: 25 ev van die besondere verhouding wat tussen Barnabas en Paulus bestaan het. Hulle het ’n hele jaar lank saam in die gemeente in Antiogië gewerk en baie mense onderrig. Paulus was ook ’n mentor vir jong dominees soos Timoteus en Titus. Tussen hulle het ’n besondere verhouding bestaan. Paulus noem Timoteus sy geliefde seun en Titus sy eie kind in die geloof. So is daar nog die voorbeelde van Filemon en Onesimus, Debora en Barak, en baie ander. 

Wat is mentorskap?

’n Mentor is ’n persoon met besondere ervaring en blootstelling waarmee hy/sy ’n ander kollega (mentee) kan begelei en ondersteun. Mentorskap is ’n proses waarin twee mense hulself bereid verklaar om oor ’n periode van tyd oor duidelik gestelde doelwitte gestruktureerde gesprekke te voer. Die doel van die mentorverhouding is die optimale funksionering van die mentee. Mentorskap is ’n relasionele verhouding waarin albei by mekaar leer.

Binne die kerk omskryf ons mentorskap soos volg: Dit is die proses waardeur geselekteerde en opgeleide leraars ander leraars begelei en afrig deur besondere advies, ondersteuning en leiding met die oog op sinvolle funksionering binne die leraar se gemeente in besonder en binne die kerk in die algemeen. Dit is ’n gestruktureerde, formele en professionele begeleidingsprogram, waarvan die uitkoms bedieningsvreugde sal wees.

Leraars moenie skrik as hulle hoor dat dit gestruktureer moet wees nie. Informele mentor-mentee-verhoudings het ook betekenis, veral wanneer dit op ’n natuurlike wyse groei. ’n Gestruktureerde program bly egter die beste opsie omdat die uitkomste soveel beter is.

Waaroor gaan dit?

Omdat dit om bedieningsvreugde gaan, is dit in mentorskap belangriker wié jy is as wát jy doen. Dit gaan ten diepste om die herontdekking van ons roeping. Daarom behels mentorskap in die kerk die meewerk met die Heilige Gees wat reeds in ons aan die werk is. Met die begeleiding van die Heilige Gees wil ons die Godgegewe potensiaal wat binne ons opgesluit is, herontdek. In hierdie herontdekking gaan dit om die begeleiding van leraars tot bedieningsvreugde en bedieningsbevoegdheid, wat niks anders is nie as die herontdekking van ons roeping. Omdat dit ’n holistiese begeleiding is, word daar op die intellektuele sowel as die fisiese gefokus, maar ook op die emosionele en geestelike dimensies van menswees.

Wat doen ’n mentor?

Die mentor ondersteun die leraar deur hom/haar te begelei in sy/haar groei en ontwikkeling. Die mentor vervul verskeie rolle in die proses. Dit kan onder andere insluit onderwyser, afrigter, adviseur, begeleier, beskermer, ondersteuner, rolmodel en uitdager. Ons sal almal op ons lewenspad sulke mense erken. Dit was almal mense met wie jy ’n pad geloop het en wat bewustelik en soms onbewustelik ’n bepalende rol in jou lewe gespeel het. Mentorskap gaan daaroor om bewustelik weer sulke mense in jou lewe in te bou. 

Die rol wat die mentor in die mentee se lewe speel, word bepaal deur die doel van die verhouding. As begeleier sal die mentor byvoorbeeld as klankbord dien en die persoon begelei om goeie besluite te neem. As afrigter sal die mentor die mentee op ’n baie meer direktiewe manier help. As netwerker sal die mentor die mentee, gewoonlik ’n jong dominee, help om vinnig by die gemeente, ring en breër kerk in te skakel.

As beskermheer sal die mentor aan die sy van die mentee wees om hom/haar te beskerm terwyl hy/sy die nuwe strukture probeer verstaan en sy/haar voete vind.

Hoe werk mentorskap?

’n Mentor moenie maar net soos ’n afrigter funksioneer nie. ’n Afrigter neem verantwoordelikheid vir die verhouding en wil jou so vinnig moontlik van punt A na punt B beweeg. ’n Mentor gaan op reis saam met jou en help jou om jou innerlike potensiaal te ontdek en te ontgin. 

Voordele van die program

Mentorskap bring leraars in verbinding met hulpbronne en mede-reisgenote. So word nuwe energie en drome gebore. Omdat ons leraars is wat deur God geroep is, word mentor-mentee-ontmoetings geleenthede waar albei weer die genade van God beleef. Mentorskap bring ons by die hart van ons bediening uit. As geroepenes besef ons weer dat God Drie-enig ons in sy dienswerk gebruik. Dit is juis ons roepingsbewustheid wat ons motiveer.

Voordele vir die mentee

Die voordele vir die mentee sluit in suksesvolle inskakeling in gemeentes; oordrag van vaardighede en kennis; dit skep kapasiteit; dit help leraars om optimaal te funksioneer; dit vestig ’n gees van voortgesette onderrig en lewenslange leer; en dit bevorder bedieningsvreugde. 

Mentorverhoudings

Mentorskap hou voordele in vir mentor en mentee. Indien jy daarin belangstel om deel te word van die mentorprogram, kan jy dr Frikkie Labuschagne by die Sentrum vir Gemeentelike Bediening kontak.

(Met erkenning aan Mentorskap: ’n Inleiding tot die verstaan van mentorskap met die oog op leraars in die bediening van Johan van den Heever, 2012)  

(Ds Willem Kok is skriba van die Kommissie van die AKV en leraar in Gemeente Potchefstroom)