Die Hervormer

Konteks 1990-2019

Die Kommissie van die AKV het na afloop van verskeie ondersoeke en gesprekke met die Kerk insake koste-effektiewe kommunikasie besluit om die Kerk se gesinstydskrif Konteks in die eerste kwartaal van 2019 uit te faseer.   

Dr Wian Kloppers (redakteur) en die personeel van SENTIK word opreg bedank vir die uitnemende vlak waarop Konteks in die werkruimte van die Hervormde Kerk bygedra het tot kommunikasie wat spesifiek op gesinne en hul geloofsvorming gerig is. Konteks het ook die bydraes wat op die NHSV (Die Christelike Vrou) en die ADV (’n Stukkie brood) betrekking het, ingesluit. Dr Kloppers emeriteer op 1 April 2019. Sy besondere aanvoeling vir die inhoud, styl en uitleg van Konteks het daartoe bygedra dat die tydskrif vir bykans drie dekades ’n tuiste by vele gesinne van die Kerk kon vind. Die Kerk dank die Here vir sy gawes.    

Dr Kloppers en sy produksiespan sal die voorreg hê om naas die Januarie/Februarie 2019-uitgawe ’n finale uitgawe met die oog op Lydenstyd te doen. Laasgenoemde, die uitgawe van Maart 2019, sal as slotuitgawe dien, wat op breër vlak in die Kerk aan lidmate en gemeentes beskikbaar gestel sal word.

*** In die Maart 2019-uitgawe van Die Hervormer kyk ons terug op die byna 30 jaar van Konteks se bestaan.