Die Hervormer

’n Nuwe benadering tot leierskap

Kerklike fasilitering is die proses waarvolgens ’n groep begelei word om by uitkomste uit te kom waarvoor die groep eienaarskap aanvaar. So som dr Roelf Opperman die doel op van die kursus waarmee fasiliteerders tans in die Hervormde Kerk opgelei word.

Een so ’n kursus is op 10 en 11 September 2018 by Philadelphia aangebied. Twee predikante van die NG Kerk, dr Roelf Opperman en ds Fritz Snyman, het dit onder die naam Bronze Baobab gedoen.

Die Sentrum vir Gemeentelike Bediening is onder leiding van dr Frikkie Labuschagne en in samewerking met die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering met verskillende prosesse van fasilitering van gemeentes en ringe besig. Dit vind plaas teen die agtergrond van die al groter wordende krisis van gemeentes wat nie meer selfstandig kan voortbestaan nie en derhalwe nuwe bedieningsmoontlikhede moet ondersoek. Dikwels moet gemeentes moeisame prosesse deurgaan om tot die insig te kom dat hulle sal moet saamwerk of selfs saamsmelt met ander gemeentes. Dit kan onder andere ook die verkoop van eiendom behels of die beëindiging van die dienswerk van ’n predikant, of selfs die beëindiging van ’n gemeente se voortbestaan.

Wanneer sulke besluite geneem moet word, ervaar gemeentelede dit traumaties. Vergaderings is dan dikwels hoogs emosioneel en loop maklik op twis, verwyte, groepvorming en verbittering uit. Die kursus van Bronze Baobab rus fasiliteerders as buitestanders toe om nie met oplossings na die gemeentes of kerkrade te kom nie, maar om hulle met sekere gereedskap deur prosesse te begelei om self die oplossing te ontdek en dit tot uitvoer te bring.

So gesien, is fasilitering ’n nuwe benadering tot leierskap in die Kerk. In die verlede is dikwels op rings- en sinodale vlak besluite oor gemeentes geneem. Daardie besluite is dan op gemeentes afgedwing, dikwels met slegte gevolge vir die gemeente, die lidmate en die verkondiging van die evangelie. Fasilitering lei gemeentes om self die oplossing te ontdek. As ons erns maak met die feit dat Jesus Christus die Hoof van die kerk is en dat besluitneming op vergaderings deur die Heilige Gees bepaal word, moet ons die prosesse waardeur die Heilige Gees ons lei, vertrou: Wat moet gebeur, sal gebeur.

Die Hervormde Kerk staar groot uitdagings in die gesig met ongeveer 70 gemeentes wat deur hierdie prosesse begelei moet word. Die uitdagings van kerkwees raak in dié verband net groter, met meer en meer gemeentes wat dit in die toekoms nodig gaan hê. Met die Kommissie en die Sentrum se uitgangspunt om bedieningsgedrewe te wees en met die hoëkwaliteit teologie- en kerkvriendelike kursusse wat Bronze Baobab aanbied, word hoop en opgewondenheid geskep vir die uitdagende tye van kerkwees wat vir die Kerk voorlê. 

(Dr Daan van Wyk jr is leraar in Gemeente Ebenhaëzer)