Die Hervormer

Beroepsgeleentheid by die Bybelgenootskap

Die Bybelgenootskap (BSA) wil graag in oorleg met die Kommissie van die AKV ’n Organiserende Sekretaris aanstel in ’n tydelik-deeltydse kontrakpos in Gauteng.

Kwalifikasies en ervaring: Die aansoeker moet ’n geordende predikant van die NHKA wees met minstens 10 jaar ervaring in gemeentelike bediening; moet oor goeie kennis van en ’n positiewe gesindheid teenoor die BSA beskik; bedrewe wees in fondswerwing; en met gemak ekumenies kan kommunikeer en beweeg.

Vaardighede: Die aansoeker moet oor goeie taal- en kommunikasievaardighede beskik, deeglik onderlê wees in die skryf van briewe en verslae, ten volle tweetalig wees, rekenaarvaardig wees in ten minste MS Office, oor administratiewe vaardigheid en goeie organisasievermoë beskik, in spanverband kan werk en mense kan motiveer en inspireer.

Persoonlikheidseienskappe: Die aansoeker moet ’n entoesiastiese persoon wees, goeie menseverhoudinge kan handhaaf, diplomaties kan kommunikeer, aanpasbaar in veranderde omstandighede wees, hoë etiese standaarde handhaaf en oor selfdissipline, geduld en deursettingsvermoë beskik.

Pligte en verantwoordelikhede: Die aansoeker moet die promosie en bekendstelling van die BSA en Bybelwerk aan kerke, organisasies en individue op ’n beplande wyse hanteer soos ooreengekom. Dit behels onder meer minstens 15 besoeke per jaar aan gemeentes, ongeveer 10 besoeke per jaar aan ringsvergaderings, asook besoeke aan ander instansies soos besighede, organisasies, skole en individue. Die aansoeker moet ook behulpsaam wees by missionêre en fondsinsamelingsprojekte in Gauteng en bereid wees om binne Gauteng te reis en soms fisies veeleisende take te verrig. Die werwing van nuwe donateurs en lede vir die Manne vir die Woord en Vroue vir die Woord assosiasies sal ’n groot deel uitmaak van die aansoeker se verantwoordelikhede. Die aansoeker werk vanuit die Bybelhuis in Kempton Park en moet minstens een dag per week (verkieslik Dinsdae) op kantoor wees om administratiewe opdragte in oorleg met die departementshoof na te kom, godsdiensoefeninge tydens personeelbyeenkomste te lei en interne vergaderings van die Noordelike Streek en Organiserende Sekretarisse by te woon. Die aansoeker moet in Gauteng woonagtig wees.

Vergoedingspakket: Sal met die suksesvolle aansoeker bespreek word.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2019 vir ’n kontrakperiode van een jaar waarna die kontrak verval of hernu kan word.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 5 Oktober 2018 om 12:00.

Navrae en aansoeke: Kontak dr Gerhard Lindeque by 011 970 4010 vir meer inligting indien nodig. Stuur aansoeke met volledige CV aan dr Wouter van Wyk, Sekretaris: Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, e-pos wouter@nhk.co.za, en sluit dr Lindeque in (lindeque@biblesociety.co.za).