Die Hervormer

Potgietersrus se kerkgebou verkoop

Die kerkgebou van Gemeente Potgietersrus by Voorstraat 26 is verkoop. Die eiendom is teen 31 Augustus ontruim.

Sedert stigting in 1921 het die gemeente kerk gehou in ’n klein gebou op die hoek van Van Riebeeck- en Pretoriusstraat. In 1957 is die huidige kerkgebou gebou en in gebruik geneem. Die gemeente was bevoorreg om die afgelope 61 jaar vanuit hierdie imposante gebou die Here te dien.

’n Derde fase het vir die gemeente aangebreek, aangesien hulle die gebou nie meer in stand kan hou nie. Lidmaattalle het verminder en lidmate het verarm. Daarom moes die drastiese besluit geneem word. Die gemeente bestaan nog voort en wil graag sy eie identiteit behou. Gemeente Piet Potgieter, die dogterkerk van Gemeente Potgietersrus, wil haar graag oor haar moeder ontferm, en soos met baie van ons lidmate, die ou moeder in haar huis opneem. Potgietersrus gaan die kerkgebou van Piet Potgieter maandeliks huur, om daar hul eredienste te laat plaasvind.

Die plan was aanvanklik om by die Piet Potgieter Monumenttehuis ’n broodnodige saal te bou, wat ook gebruik sou word vir die gemeente se eredienste, maar die nodige toestemming en onderhandeling moet nog gefinaliseer word. Die gemeentevergadering sal in ’n later stadium daaroor besluit.

Die gemeente se telefoonnommer by die kerkkantoor is ook beëindig. Die landlynnommer van die pastorie kan gebruik word (015 491 2633), of ds Hennie Nel se selfoonnommer (082 922 9000).