Die Hervormer

Durban-Suid vier 60 jaar

5 Augustus 2018. Om halfnege lui die klok van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Durban-Suid. Dis Sondagoggend, Nagmaaldiens en die viering van die 60ste bestaansjaar van die gemeente wat op 2 Augustus 1958 tot stand gekom het.

Soos ’n mens te wagte kan wees, was daar min van die 324 stigterslidmate teenwoordig – om die waarheid te sê, net een: tannie Bessie van der Merwe, nou op 85 steeds lidmaat van die gemeente. Dan was daar haar dogter, Mariana Labuschagne, wat een van die eerste dooplidmate was en tans nog die orrelis! Verder was Wynand van den Heever teenwoordig – lidmaat sedert 1965 – en ook Isabel Dirker wat in 1968 lidmaat geword het toe sy getroud is met Ben, een van die Dirker-familie wat die kerk gebou het. ’n Mens kan nie help om te wonder nie hoeveel van die vroeë lidmate dalk nog elders in ons land gemeentelede is!

Die eerste leraar van die gemeente was ds F du C Labuschagne, en na hom ds JC Kruger.  In daardie tyd is dienste gehou in die kerkgebou van Gemeente Durban, en later in die Spoorweë se Opwaartssaal. Toe die pastorie en kerk ingewy is (1968 en 1969), was ds Johan en mev Marie Wagenaar die jong predikantspaar van die gemeente. Daarna het ’n hele paar predikante gevolg en, soos baie gemeentes dit beleef, het die lidmaattal mettertyd al kleiner geword tot vandag se handjievol! Nogtans hoop die gemeente om op 26 April 2019 ook die inwyding van hul kerkgebou 50 jaar gelede te herdenk. 

Tans is die gemeente vakant, maar ’n bekende en geliefde prediker, dr Chris Viljoen, lei die erediens op die spesiale verjaardag! Die tema vir die erediens is God voorsien, al stel ons soms teleur en enigeen wat Numeri 20: 1-13 lees, sal verstaan presies wat dit beteken! Al murmureer en kla ons as mense gedurig, is ons steeds verseker van ons God se versorging.  Daarvan kan Gemeente Durban-Suid na 60 jaar nog getuig, en daarom kon hulle, diep geraak, die slotsang, Gesang 518, sing: Voel jy soms of die Here te vér is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop; dat sy Gees oral met jou sal gaan.

Na afloop van die verrigtinge het hulle Gesang 200 uit volle bors gesing: U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie – wie word daardeur nie diep getref!

Na die diens is behoorlik gesmul, veral aan die besondere verjaardagkoek, met ’n warm gevoel in die hart – vervul met dankbaarheid oor die verlede en met vertroue in ons Here wat ook in die toekoms sal voorsien.