Die Hervormer

Wisseling in sinodale personeel

Aan die einde van Julie het die sinodale personeel by die Erfenisstigting afskeid geneem van ’n staatmaker, en terselfdertyd ’n nuwe personeellid verwelkom.

Mev Cecile Spies (Kerkargief en Biblioteek) het reeds in Desember 2016 as bibliotekaresse met pensioen gegaan. Intussen het sy op kontrak aangebly en voortgegaan met die ontsluiting van die tydskrifte van die Kerk asook die sinodale besluite van die Algemene Kommissie en Moderamen. Aan die einde van Julie het Cecile finaal afgetree. Sedert Maart 1990 was Cecile as opgeleide vakkundige in ’n halfdagpos verbonde aan die Biblioteek wat destyds as die Kital Biblioteek bekendgestaan het. Na die aftrede van mev Issie Koekemoer was Cecile alleen verantwoordelik vir al die ontsluitings en soektogte, en mettertyd het die halfdag voldag geword.

Nadat mnr Riek van Rensburg in 2008 as argivaris afgetree het, het die Kerkargief en Biblioteek vanaf 2009 volledig as ’n eenheid begin funksioneer, en Cecile het vanaf Mei 2009 ’n kantoor in die Kerkargief gekry. Een van die groot projekte sedert 2009 was die oorskakeling en opdatering van ’n verouderde ontsluitingstelsel na die DB Text-stelsel wat tans gebruik word. Onder Cecile se wakende oog is verseker dat niks van die duisende rekords verlore gegaan het nie. In die 28 jaar het Cecile ’n groot skat van ervaring opgebou en ’n beslissende bydrae gelewer om die sinodale werksaamhede se inligting vanuit al die tydskrifte en amptelike besluite te ontsluit en so te indekseer dat omvattende soektogte vandag gedoen kan word in die verskillende databasisse. In die laaste vyf jaar is ook aandag gegee aan nuwe projekte soos die historiese pamfletversameling en die ontsluiting van die AIM Biblioteek nadat die ongekatalogiseerde versameling by Klipdrift ontruim moes word.

Mnr Nándor Sarkady, argivaris, spreek sy waardering só uit: Dit was ’n voorreg om sedert 1995 saam met Cecile te kon werk. Ek het haar leer ken as iemand wat die Hervormde Kerk van binne geken het. Altyd konsekwent, pligsgetrou, baie ordelik en nougeset – met ’n oog vir detail het sy in keurige Afrikaans haar werk gedoen. Dit is deugde wat ’n mens nie kan koop nie, maar ontvang.

Mnr Louwrens Pretorius het op 2 Julie by die Sinodale Kantoor begin werk as Inligtingsbeampte. Hy neem Cecile se pligte ten opsigte van die indeksering hierbo oor en sal ook verantwoordelik wees vir inligtingsoektogte. In die laaste jare het die behoefte aan meer elektroniese databestuur en prosesverbetering geweldig toegeneem. Louwrens sal as opgeleide inligtingkundige in noue samewerking met die skribaat van die Algemene Kommissie en die ander afdelings in die Sinodale Kantoor werk om die behoeftes rondom elektroniese en digitale inligting te help bestuur en te bewaar, in ooreenstemming met die huidige inligtingswetgewing. Louwrens studeer ook hierdie en volgende jaar verder aan UP om sy Honneursgraad in Inligtingkunde te voltooi. Sy kontakbesonderhede is data@nhk.co.za en 012 322 8885 x3113.