Die Hervormer

SP Engelbrecht-museum heropen

Die SP Engelbrecht-museum heropen op Donderdag 20 September 2018 tydens die Kongres van die Kerkhistoriese Genootskap by Gemeente Wonderboompoort.

Die opening van die Kongres sal om 09:00 waargeneem word deur dr Hennie Botes, waarna die verwelkoming en ’n oorsig oor die Genootskap se 60 jaar deur dr Christo Pretorius behartig sal word.

Ds Stephan Botha sal die agtergrond en verloop van die Sinode van Dordrecht (400 jaar gelede) belig, dr Wim Dreyer Dordt en kerkordelike gang, en prof Alwyn Swanepoel ’n Bybelse antropologie vanuit Dordt.

Na die jaarvergadering, om 12:30, sal die Museum amptelik deur ds Stephan Botha heropen word met ’n oorsig oor die agtergrond en doel van die SP Engelbrecht-museum. Om 12:45 vind die seremoniële oopsluit van die Museum deur ds Willie Roos (99 jaar oud en 75 jaar predikant) plaas.