Die Hervormer

Oos-Moot vier 50 jaar

Gemeente Oos-Moot is op 30 Junie 1968 saam met Gemeente Pierneef van Gemeente Villieria afgestig en herdenk dus vanjaar hul 50ste bestaansjaar. Die hoogtepunt van die feesviering het op Sondag 1 Julie vanjaar plaasgevind met ’n dankdiens wat deur die huidige predikant, ds André Thomas, waargeneem is.

Afgesien van ds Frikkie Buitendag, die eerste predikant van die gemeente, en prof Jan Stoop, pastorale hulp wat reeds oorlede is, het elke ander predikant wat ’n verbintenis met die gemeente gehad het, ’n preekbeurt waargeneem.

Na afloop van die erediens is groeteboodskappe deur verteenwoordigers van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, die ring van Noordelike Pretoria, die moedergemeente Villieria en die sustergemeente Pierneef oorgedra.

Dit is opgevolg met ’n skyfiereeks oor die geskiedenis van die gemeente. Vorige en huidige lidmate het daarna heerlik saam gekuier en ’n ligte ete geniet.

Almal wat die verrigtinge bygewoon het, het ’n duursame boekmerk ontvang.

Dit was vir almal teenwoordig ’n besondere geleentheid, maar die volgende verdien spesiale vermelding. Tannie Marthie Hattingh, weduwee van ds Buitendag; oom Nic Bouwer, die eerste skriba van die gemeente; en lidmate wat die stigting meegemaak het en vandag nog lidmate van die gemeente is, soos van oudl Frans Spang wat sedert die stigting van die gemeente onafgebroke, eers as diaken en nou as ouderling, in die kerkraad dien.

Die gemeente is bevoorreg om in die loop van 50 jaar deur gemotiveerde leraars voorgegaan te word, asook gemeentelede wat met opregte rentmeesterskap hul gawes onvoorwaardelik met geloof en volharding aanwend tot die vestiging en groei van die gemeente, en dus van die Kerk in die algemeen.

(Prof Pieter Kok is reeds meer as 45 jaar lank

lidmaat van Gemeente Oos-Moot)