Die Hervormer

Unieke kunswerk by Philadelphia

Na aanleiding van die nuwe kommunikasiepraktyk wat tans in die NHKA ontwikkel word, is SENTIK gevra om die NHKA se visie en missie visueel uit te beeld en deur middel van ’n grafiese voorstelling te ondersteun. ’n Kunswerk is met die oog hierop vir die Raadsaal by Gemeente Philadelphia ontwerp.

Die medium van die kunswerk is so gekies dat dit deursigtigheid kommunikeer. In eietydse voorstellings word die bestaande voetewaslogo nuut uitgebeeld. Hierdie uitbeelding staan teen die kruis van Christus wat die agtergrond en basis van die gebeure in die voorgrond vorm. Die sentrale (vertikale) fokus van die kunswerk, die kruis, “buig af” na die voetewasgebeure en vloei horisontaal oor in die ander panele wat die uitwaartse (missionale) gerigtheid van die Kerk na die wêreld uitbeeld. Die gebeure in die sentrale paneel is dus bepalend vir die gebeure in die omliggende panele. Die omliggende vier panele kommunikeer die missie van die Kerk, naamlik die viering van die blye boodskap, die gemeenskap van die gelowiges, die getuienis van God se liefde en ons diens aan mekaar en aan die wêreld om ons.

Die kunswerk se komposisie dra dus die NHKA se boodskap van meervlakkige verhoudings en verbondenheid aan mekaar oor en beklemtoon ook inklusiwiteit. Die vier boustene van die NHKA se missie word verbind aan die sentrale visie, soos uitgebeeld deur die voetewasvoorstelling.

Die kunswerk se doel is – soos die nuwe kommunikasiepraktyk – om gelowiges saam te bind, die geloofsgemeenskap te versterk en mense in te sluit in die viering van die heil wat ons in Christus ontvang. Figure, lyne, vlakke, deursigtigheid en ligrefleksies word metafories gebruik om lewe en vloeibaarheid, dinamiek en beweging as kenmerke van die kerk van Christus uit te beeld.