Die Hervormer

Afskeid van ’n historiese kerkgebou

Gemeente Pretoria het die historiese kerkgebou in Du Toitstraat aan die Suid-Afrikaanse Reserwebank verkoop. ’n Spesiale afskeidsgeleentheid het op Sondag 13 Mei by die gemeente plaasgevind.

Demografiese veranderinge het daartoe gelei dat die gemeente se lidmate nie meer in en om die kerkgebou in die middestad van Pretoria woon nie. Dit het gaandeweg moeiliker geword om die gebou in stand te hou, en die veiligheid van personeel en eiendom te waarborg. Terselfdertyd het die SA Reserwebank se behoefte om meer grond te bekom en ook hul eie veiligheidsituasie te beskerm, toegeneem.

Hierdie kerkgebou neem ’n spesiale plek in in die Hervormde Kerk en verteenwoordig ’n historiese band tussen die Hervormde Kerk en die ontwikkeling van Pretoria. Daar is verskeie Algemene Kerkvergaderings in dié kerkgebou gehou, en die meeste van ons predikante is daar gelegitimeer.

Tydens die afskeidsgeleentheid is die Kanselbybel seremonieel verwyder. Die erediens is gelei deur dr Christo Pretorius, huidige leraar van die gemeente, en prof Schalk Botha (em) het ’n historiese oorsig gegee. Ds Martin Slabbert, voorsitter van die Ringskommissie, het die verwelkoming gedoen en ’n groeteboodskap gebring. Dr André Ungerer, voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, het ’n afskeidswoord gelewer.

Toekomstige eredienste van Gemeente Pretoria sal plaasvind by die Ons Tuis Dienssentrum, Soutpansbergweg, elke Sondag om 10:30, buiten die tweede Sondag van die maand, wanneer dit om 09:00 is.