Die Hervormer

Toerusting van gemeentes

Die behoefte aan ’n voltydse begeleidingsdiens word binne die werkruimte van die NHKA al hoe groter. Die lewensiklusbenadering tot gemeentewees veronderstel dat ’n gemeente dinamies is en in gesonde interaksie met ’n steeds veranderende omgewing bly.

’n Onvermoë van ’n gemeente om die nodige aanpassings te doen, korreleer direk met die onvermoë van leiers om te begryp wat besig is om te gebeur in die mikro- sowel as makro-omgewing. Verandering gebeur vinnig, onverwags, onrealisties, omvattend en met kollektiewe impak. Die vraag is of die gemeente die nodige administratiewe, organisatoriese, finansiële en selfs teologiese onderbou en vaardighede het om die nodige aanpassings te doen. Aanpassings in ’n geloofsgemeenskap gebeur met die doel om viering, gemeenskap, getuienis en diens doeltreffend te vervul. In die opbou van die gemeente gaan dit nie primêr oor die gemeente nie, maar allereers om die eer van God.

In Julie 2009 is ’n kursus in fasiliterende leierskap deur die Hervormde Teologiese Kollege en die destydse Komitee vir Missionale Gemeentes (Sentrum vir Missionale Bediening) aangebied. Die kursus het ten doel gehad om predikante se leierskapvaardighede met betrekking tot gemeenteontwikkeling en veranderingsprosesse te slyp.

Die betrokkenes is bekendgestel aan verskeie lense en vaardighede wat hulle in staat stel om die dinamika van gemeentewees beter te verstaan en die nodige aanpassings te doen. Hierdie geleentheid is met ’n gevorderde kursus in fasiliterende leierskap (SEAD) opgevolg.

Teen die agtergrond van ingrypende veranderinge en die kompleksiteit van ons tyd, is dit belangrik dat ’n begeleidingspan opnuut bepaalde prosesse en vaardighede ontwikkel waarmee gemeentes begelei en opgebou word. Die 71ste AKV het met verskeie besluite ’n sterk fokus op die begeleiding van gemeentes geplaas. Die behoefte in die Kerk aan toerustingsmateriaal en advies is, in lyn met laasgenoemde, vanselfsprekend. Met ingang van die uitgawe van Januarie/Februarie 2017 tot en met die uitgawe van Mei 2018,  is ’n reeks artikels in Konteks gepubliseer met die doel om gemeentes aan die hand van bepaalde temas toe te rus vir hul roeping en dienswerk.

Indien u gemeente ’n behoefte het aan begeleiding, die ontwikkeling van die een of ander fokus of vaardigheid, of nie meer selfstandig kan funksioneer nie (as gevolg van ’n dalende lidmaattal wat u volhoubaarheid en effektiwiteit ernstig bedreig, ’n gebrek aan ampsdraers, of ’n onvermoë om bevredigende reëlings vir eredienste, gemeentelike administrasie en pastoraat te tref), word u versoek om met dr Frikkie Labuschagne in gesprek te tree: 012 322 8885 / frikkie@nhk.co.za.

Dr Labuschagne kan u ook voorsien van die hele reeks artikels soos dit in 2017/2018 in Konteks verskyn het.