Die Hervormer

Terugblik op die drie-in-een-byeenkoms

Die Inligtings- en Besprekingsvergadering met die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering word jaarliks saam met die opening van die Hervormde Teologiese Kollege en die Predikantevergadering gereël. Dit het vanjaar op 21 en 22 Februarie plaasgevind.

Dr André Ungerer, hoof van die HTK en voorsitter van die Kommissie, het na ’n hartlike verwelkoming die uittredende dekaan, prof Johan Buitendag, gevra om die erediens te lei.

 

Prof Buitendag het tydens sy boeiende en grootliks akademiese boodskap gewys op leemtes in die bediening van ons teologie wat sedert die Reformasie onvoldoende ontwikkel het. Die uitdaging aan die Hervormde Kerk is om getrou aan sy roeping en naam ’n hervormende kerk te wees. Onder andere het hy gewys op die afhanklikheid van eksegese van Bybeltekste vanuit vertalings wat ontleen is aan Nederlands, en hy het teoloë aangemoedig om die oorspronklike bronne te raadpleeg. As voorbeeld geld Luther se vertaling van Romeine 1: 17 saamgelees met Habakuk 2: 4.

Sy terugblik op twee termyne as dekaan het verwys na ’n geskiedenis van uitsonderlike prestasies deur die Fakulteit Teologie, wat ten opsigte van navorsing internasionale erkenning geniet. Die eeufeesviering verlede jaar is uitgesonder as ’n persoonlike hoogtepunt wat opgebou het tot die opening van die hekke, simbolies van ’n nuwe era van inklusiwiteit. Dr Ungerer het prof Buitendag bedank vir sy merkwaardige bydrae as dekaan oor die twee termyne waarin hy met onderskeiding gedien het.

Na middagete het ds Gerrie Senekal, voorsitter van die Predikantevergadering, almal verwelkom. Hy het dr Ungerer bedank vir sy hulp om geskikte sprekers te identifiseer. Toe kom mnr Hano Jacobs van Loving Thy Neighbour aan die woord. Hy het met visuele beelde die aanwending van sosiale media vir jeugbediening verduidelik, en die predikante genooi om gebruik te maak van sy organisasie se gratis opleiding vir kleiner groepe.

Donderdagoggend het ds CJ van Wyk van Randburg geopen met ’n boodskap oor dissipelskap. Daarna kon ons luister na ’n treffende bydrae deur ds Jaco Strydom van Echo Jeugbediening. Hy het getuig oor twee diepgaande bekeringsmomente in sy lewe. Een daarvan was in Indië, in die Himalaja. Benewens sy persoonlike getuienis het Jaco gefokus op sy projek in Villieria, Pretoria, waar getraumatiseerde kinders in jeughuise versorg word. Hierin word hy bygestaan deur verskeie gelowiges, byvoorbeeld ’n argitek, ’n prokureur en ander wat die opdrag van Christus tot barmhartigheid volgens die Lukasevangelie uitleef – ’n oproep wat almal ernstig aanspreek.

Die gesprek met die Kommissie wat deur dr Ungerer gelei is, het ’n oorsig gebied oor die voetspore van die Kerk sedert die AKV en het verwys na ’n bosberaad van die Kommissie gedurende Januarie. Perspektiewe is gedeel oor struikelblokke en vordering, en daar was voldoende geleentheid vir gesprek. Ds Colin Hertzog het die aanpassings wat gemaak is met die verskuiwing van die Sinodale Dienssentrum en die finansiële voordele daarvan verduidelik.

Ons kyk met dankbaarheid terug op twee geseënde dae van onderlinge vriendskap en kollegialiteit, waarin die verhoudings in Christus versterk is, met die wete dat die Kerk ’n verdieping in sy geloofslewe beleef, en dat God met sy kerk op weg is.

(Oudl Tom Moodie is lid van die Kommissie van die AKV en lidmaat in Gemeente Pretoria-Oos)