Die Hervormer

Petrusburg ontbind

Weens ’n daling in lidmaattal moes Gemeente Petrusburg vroeër vanjaar ontbind, en funksioneer die gemeente nou as ’n wyk van Bloemfontein-Wes.

Ongeveer 80 kilometer vanaf Bloemfontein, op die Kimberleypad, is die dorpie Petrusburg. ’n Klein gemeente van die Hervormde Kerk het vir baie jare deel van die gemeenskap uitgemaak. Die gemeente het oorspronklik op 9 Desember 1939 tot stand gekom, met ’n lidmaattal van 36. Gaandeweg het die gemeente gegroei, en in 1950 is besluit om ’n kerkgebou op te rig. Die gemeente is altyd deur predikante van Bloemfontein bedien, en ook deur dienspligkapelane. Die afgelope dekade het die gemeente oor die dienste van ‘n deeltydse predikant beskik.

Gedurende die afgelope jare het die lidmaattal egter begin kwyn, en is die gemeente uiteindelik ontbind. Die oorblywende lidmate het besluit om as ’n wyk by Bloemfontein-Wes in te skakel, waar hulle met groot liefde ontvang is. Aangesien dit vir die bejaarde lidmate nie moontlik is om by die eredienste in Bloemfontein in te skakel nie, is Nagmaal onlangs op Petrusburg in die tehuis vir bejaardes bedien. Vir die geleentheid is Petrusburg se eie Nagmaalservies saamgeneem en gebruik.

In die voorportaal van Bloemfontein-Wes is ’n spesiale Petrusburg-hoekie ingerig. Hier word kosbare items wat deel was van Petrusburg, permanent uitgestal. Die kanselkleed is geraam, die besonder mooi doopvont, asook die Nagmaalservies, vorm deel van die uitstalling. Die hoeksteen van Petrusburg se kerkgebou voltooi die versameling. Op hierdie wyse word gesorg dat die geloof, ywer en toewyding van lidmate oor jare heen, onthou word.