Die Hervormer

Dosente in die nuus

Twee van die dosente van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria het vroeg in die jaar erkenning ontvang vir hul prestasies en kennis.

 

Tydens die jaarlikse ontmoeting van die Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie in Suid-Afrika (17-19 Januarie), is ’n Festschrift aan prof Yolanda Dreyer oorhandig. Die bundel is deur die HTS Teologiese Studies gepubliseer. Dr Tanya van Wyk (HTS se assistentredakteur) het dit namens die redaksie aan prof Dreyer oorhandig tydens die dinee op Donderdagaand 18 Januarie. Die Festschrift is tekenend van die wye nasionale en internasionale erkenning wat prof Dreyer op akademiese gebied geniet. Daar was 53 bydraes, onder meer van Hervormers en ook van akademici vanuit Oostenryk, Australië, die VSA en Engeland.

Na agt jaar as eers doseerassistent en later deeltyds-tydelike kerklike dosent in Sistematiese Teologie, is dr Tanya van Wyk met ingang van 1 Januarie 2018 as voltyds-permanente senior lektor in die vakgebied Spiritualiteit aan die Fakulteit aangestel. Dit is nie ’n kerklik-besoldigde pos nie. Sy is tans verbonde aan die Departement Sistematiese Teologie en sal met doseerverpligtinge en nagraadse studiebegeleiding daar voortgaan, terwyl sy die spesiale opdrag sal ontvang om Spiritualiteit as vakgebied uit te bou. Sy sal veral fokus op die verband tussen Spiritualiteit en Etiek. Tans is haar navorsing steeds gerig op bepaalde aspekte van Sistematiese Teologie (onder andere die Triniteitsleer) en Politieke Teologie.