Die Hervormer

Nuwe predikante vir die NHKA

Op Donderdagaand 30 November 2017 is vyf nuwe proponente vir die NHKA tydens ’n plegtigheid in die historiese kerkgebou van Gemeente Pretoria gelegitimeer en beroepbaar gestel.

Vroeër, op Donderdag 2 November, is prop Joha-Lize Uys (née Trollip) gelegitimeer – vroeër as haar medestudente, omdat sy op die punt was om geboorte te skenk aan haar derde kind. Joha-Lize en haar man, Neels, boer in die omgewing van Hendrina.

Die ander vyf proponente is Armandt Botha, Juan de Beer, Mathilda Sharp, André Steinmann en Schalk Zastron. Ds Skip Scheepers het die erediens gelei, en die dekaan, prof Johan Buitendag, het die akademiese toekennings behartig.

Mathilda Sharp het die Greyvenstein-prys ontvang vir die beste student (BTh4 en MDiv1) op die vakgebied van Nuwe-Testamentiese Wetenskap; die AD Pont-prys vir die beste student (BTh4 en MDiv1) op die vakgebied van Kerkgeskiedenis; die HP Wolmarans-prys vir die beste student (BTh4 en MDiv1) op die vakgebied van Godsdiens- en Sendingwetenskap; en die B Gemser-prys vir die beste student (BTh4 en MDiv1) op die vakgebied van die Ou-Testamentiese Wetenskap.

Juan de Beer het die PJ Müller-prys ontvang vir die beste student (BTh4 en MDiv1) op die vakgebied van Dogmatiek en Christelike Etiek; en die JI de Wet-prys vir die beste student (BTh4 en MDiv1) op die vakgebied van Praktiese Teologie.

Mathilda Sharp en Juan de Beer het saam die Kuratoriumprys ontvang vir die beste skripsie en die WP Bouwer-prys vir die beste presteerder wat die finale eksamen in teologie afgelê het en sodanige prestasie oor die twee jaar van die BTh4- en MDiv1-studie oor die hele terrein van teologiese studie gelewer het.

Die Kommissie van die AKV het intussen by hul laaste vergadering in November bevestig dat hulle bekommerd is oor die geleenthede vir jong predikante om toe te tree tot die evangeliebediening, en oor die langtermynrisiko wat dit ook vir die Kerk inhou wanneer ’n groot groep ouer predikante dalk op ’n gegewe tyd nie meer beskikbaar is om in die Kerk te werk nie. Die Kommissie herinner gemeentes aan Besluite 111 en 113 van die 71ste AKV. Beskrywingspunt 111: Uitbring van ’n beroep of benoeming vir besondere dienswerk in gemeentes. Die AKV versoek gemeentes om waar moontlik voorkeur te gee aan proponente en beroepafwagtende predikante wanneer ’n beroep uitgebring word of ’n benoeming vir besondere dienswerk gemaak word. Beskrywingspunt 113: Hoop aan proponente. Gemeentes stel waar moontlik beroepafwagtende proponente op ’n tydelike basis in diens sodat hulle ondervinding in die bediening kan opdoen.

Gemeentes en ringe word daarom herinner om proponente en selfs rondreisende predikante te oorweeg waar daar bedieningsmoontlikhede bestaan. Gemeentes wat verwag om binne die volgende jaar vakant te raak, kan nou reeds begin oorweeg om jong predikante te betrek – dalk by wyse van ’n tydelike benoeming.

Intussen het prop Juan de Beer ’n beroep ontvang en aangeneem na Gemeente Parys.