Die Hervormer

Reformasiefeeste in die NHKA

Verskeie feesdienste ter viering van 500 jaar Reformasie is gedurende 2017 in die Hervormde Kerk gehou. Die meeste gemeentes het ook in hul prediking aan die Reformasie aandag gegee.

Die hoogtepunt was die twee gesamentlike feesdienstevan die Afrikaanse kerke op Sondag 29 Oktober by die NG Kerk Universiteitsoord in Pretoria. Die liturgie is uitgewerk deur ds Hannes van der Merwe (NHKA Pretoria-Oos), en prof Gert Breed (GKSA) en prof Stephan Joubert (NGK) het as predikers opgetree. Die erediens is voorafgegaan deur ’n uitvoering van Felix Mendelssohn se Reformasiesimfonie, terwyl ’n kort video agtergrond oor die Reformasie vertoon het. Die gemeentesang is begelei deur ’n orrel en simfonieorkes, terwyl ’n massakoor die gemeentesang ondersteun en afgewissel het. Foto’s 1 en 2 hierby is tydens dié dienste geneem deur Neels Jackson van Kerkbode.

Ring van Middelburg

In die ring van Middelburg is besluit om ’n fees te hou wat veral vir die kleiner gemeentes die ervaring van ’n grootse erediens met ’n triomfantelike orrel kon bied. Die gedagte was dat elke dominee in die ring, insluitend die emeriti, sou deelneem aan die liturgie en dat die voltydse predikante die prediking onder hulle sou verdeel ten einde die nawerking van die Kerkhervorming onder die vergrootglas te plaas. Min is toe besef dat dit die eerste maal sedert 1911 sou wees dat al die predikante van die ring van Middelburg vir een erediens byeen is.

Op Sondag 29 Oktober het ds Nicolaas Steenekamp die invloed van die Reformasie op die kerkmusiek en die kerklied belig. Ds Johan du Preez het die nawerking in ons regspleging behandel, en dr Elritia le Roux die invloed op ons Skrifbeskouing, in die besonder ons kosbare kritiese Skrifbeskouing wat in die NHKA die nalatenskap is van niemand minder nie as Luther self. Ds Colin Hertzog het as voorsitter van die Raad van Finansies die soeklig laat val op die uitwerking op die ekonomie en ons iets geleer oor die Protestante se arbeidsetiek en die belangrikheid van harde werk sodat ons ook iets sal oorhê om vir die armes te gee. Laastens het ds Johan Koekemoer die invloed van die Hervorming op mensbeskouing en pastoraat belig.

Die erediens is gekenmerk deur meesterlike koormusiek en bydraes deur soliste: mev Nandi du Preez (vrou van ds Johan du Preez), Josef Oosthuizen (tenoor uit die nasionale operakoor van Namibië), mev Adri Botha (violis en vrou van ds Theuns Botha), mnr Leon Fourie (violis) en ds Nicolaas Steenekamp (trompet); en hemelse gemeentesamesang en grootse orrelspel deur Gemeente Middelburg se orrelis, mev Thelma Steyn. Die erediensgangers was begeester deur die geestelike gewydheid en die feestelikheid van die geleentheid. Daar was veral waardering vir die kontinuïteit daarvan dat die oudste emerituspredikant en die jongste dominee in die ring in een erediens dieselfde kansel gedeel het – so word tradisie lewendig.

Die erediens is afgesluit met die nuwe beryming van ’n Vaste burg is onse God in die VONKK-liedereskat: VONKK 314 Sola Scriptura. Die gemeente het die die eerste vers van die Duitse lied gesing, en na die eerste twee Afrikaanse verse het ’n orreltussenspel van ’n verwerking deur Martin Mans gevolg. Hierdie geestelike en feestelike geleentheid sal nog lank deur die ring van Middelburg en die gaste onthou word.

Ring van Vereeniging

Gedurende Oktober is in al die gemeentes van die ring ’n reeks preke oor die solas gehanteer, as opbou tot die gesamentlike feesdiens van Sondag 29 Oktober, toe die gemeentes van die ring om 09:00 byeengekom het by Vereeniging Moedergemeente om die Reformasie te herdenk. Al die ringspredikante en ouderlinge uit verskillende gemeentes is by die liturgie betrek. Ds Bouwer Serfontein van Vereeniging het die prediking waargeneem.

Ring van Wes-Kaapland

Op 15 Oktober het dr Gafie van Wyk ’n bespreking in die kerkgebou van Tygerberg gelei oor Paulus se brief aan die Galasiërs, en op 22 Oktober het dr Piet van Staden daar ’n voordrag gelewer met die tema Kantelpunt oor Romeine 1: 17-18. Daarna was dit die Ringsbybelvasvra oor Romeine 7 en 8 – Gemeente Paarl was die wenners. Op Sondag 29 Oktober om 18:00 het al die gemeentes in die ring deelgeneem aan ’n feestelike gedenkdiens in die historiese kerkgebou van Gemeente Paarl.

Ander gemeentes

Volgens dr Frans Boshoff het die Hervormde Kerk en die NG Kerk in Chrissiesmeer op 22 Oktober
’n gesamentlike Hervormingsfees in die NG gemeente se kerkgebou gehou. Ds Johan Voges van die NG gemeente het vir die liturgie gesorg, en dr Boshoff het die prediking behartig. 
Ds Stephan Botha vertel dat Gemeente Groot Marico ’n monument vir Refo500 onthul het. Dit was ’n geleentheid waarby al die ander Reformatoriese kerke ook kranse gelê het. Die monument vorm nou deel van die HCM Fourie-gedenktuin waar dr Fourie en sy vrou se grafte is.

Die SP Engelbrecht-museum se Facebookblad het gedurende Oktober en veral in die laaste week voor 31 Oktober interessanthede oor die Hervorming en Hervormers meegedeel wat deur die sowat 800 lede gesien en verder meegedeel is. Op Dinsdag 31 Oktober het die skriba van Gemeente Pretoria die 1896-klok by die Museum om 06:59 vir ’n minuut lank laat beier.

Multimediaproduksie in Pretoria

Ds Johann de Bruin en dr Deon du Toit het die NHKA verteenwoordig by die reuseproduksie van Uit diep van donker nagte wat van 25 tot 28 Oktober by die Gereformeerde Kerk Centurion opgevoer is. Die stuk is geskryf en geregisseer deur Ina Opperman. 120 mense van 1 jaar tot 85 oud het daaraan deelgeneem; 9 predikante, vele kerke en gemeentes – ’n ware ekumeniese feesviering. Op 23 Mei het die mannekoor reeds begin oefen. Die twee Hervormde predikante was deel van die mannekoor – ds De Bruin as ’n Hugenoot en dr Du Toit as die Franse koning Frans I.