Die Hervormer

Nuwe aanstelling by die Bybelgenootskap

Dr GC (Gerhard) Lindeque van Gemeente Midstream het ’n aanstelling as organiserende sekretaris by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aanvaar. Die aanstelling is vanaf 1 Januarie 2018.

Dr Lindeque is op 21 November 1985 gelegitimeer en op 4 Mei 1986 georden. Na sy diensplig te Voortrekkerhoogte het hy van 1988 af in Gemeente Swartkop gedien. In dieselfde jaar het hy die beroep na die nuutgestigte Gemeente Rooihuiskraal aanvaar, waar hy gedien het tot in 2010, toe hy beroep is na die nuutgestigte Gemeente Midstream. Hy het in 2001 sy doktorsgraad in Ou-Testamentiese Wetenskap behaal. 

Dr Lindeque was gedurende 2008 subredakteur van Die Hervormer en die e-Hervormer, en van Februarie 2009 tot aan die einde van 2011 redakteur. Met die bedanking van dr Malan Storm as lid van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering in 2011, is drLindeque met onmiddellike effek as lid van die Kommissie benoem. Hy moes toe noodgedwonge van die redakteurskap van Die Hervormer afstand doen.

Die redaksie van Die Hervormer bid hom en sy vrou, Karien, vrede en ’n voorspoedige verdere loopbaan toe.