Die Hervormer

Rata aan die voorpunt van barmhartigheid

Die Nederduitsch Hervormde Kerk het maatskaplike dienslewering (destyds bekend as die Armsorgraad) op die been gebring, en vir die afgelope 69 jaar word professionele dienste binne sowel as buite die kerk gelewer.

Die organisasie het deur die jare verskeie hoogte- en laagtepunte gehad, en ten einde by die veranderde omstandighede aan te pas, ook verskeie naamsveranderinge beleef.

Barmhartigheid is in Bybelse verband gerig op die hele wese van die mens, op fisiese, emosionele asook geestelike gebied. In dié lig gesien, is die werk van Rata Maatskaplike Dienste eiesoortig en verskil dit radikaal van dié van die meeste ander organisasies wat maatskaplike dienste lewer. Deur die jare is talle kantore geopen om dienslewering uit te brei, maar ongelukkig moes verskeie kantore ook gesluit word weens tekort aan maatskaplike werkers en gebrekkige finansies. Ten spyte hiervan staan dit soos ’n paal bo water dat die aantal mense in nood wat bereik word, jaarliks toeneem.

Om dienslewering aan almal in nood volhoubaar te maak, moes ook nuut gedink word en het dienste in sowel groeps- as gemeenskapsverband drasties uitgebrei. Projekte soos geletterdheidsopleiding, stimulasiegroepe vir kleuters, voorkoming van alkohol- en dwelmmisbruik, groepe vir pleegkinders, kampe vir pleegkinders sowel as ander behoeftige kinders, voedingskemas, klerebanke en opleiding vir pleegouers, is maar enkele voorbeelde van dienste wat gelewer word.

Tydens Kinderbeskermingsweek (jaarliks aan die einde van Mei) probeer Rata om soveel moontlik kinders te bereik. Tydens hierdie week word spesifiek gefokus op projekte om kinders te bemagtig ten opsigte van hul regte, veral teen mishandeling en verwaarlosing. Projekte word ook aangebied om gesinseenheid te bevorder en ouers te bemagtig om hul kinders weerbaar te maak.

Die kompleksiteit van sake het deur die jare drasties toegeneem. Weens die bemagtiging van kinders word seksuele molestering en mishandeling in ’n toenemende mate aangemeld. Dit bring weer mee dat daar ’n groot behoefte bestaan aan pleegouers om hierdie kinders te versorg. Rata is die organisasie wat dikwels betrokke is by die beveiliging van kinders in sake wat koerantvoorblaaie haal. Dit is ook nie ongewoon dat die hulp van die SAPD ingeroep moet word om maatskaplike werkers te help om kinders te beveilig nie.

Onlangs is ’n aanmelding ontvang van ’n seun wat vir maande nie skool bygewoon het nie. By nadere ondersoek is vasgestel dat die seun saam met sy besope vader in die huis is. Die SAPD moes die deur afskop om toegang te kry en die kind te beveilig. ’n Bejaarde dame is ook naak en erg verwaarloos in ’n krot aangehou, waarskynlik om haar pensioen te misbruik, en sy moes met behulp van ambulansdienste na veiligheid gebring word.

Hierdie is maar enkele voorbeelde van omstandighede waarin maatskaplike werkers hul lewens waag ten einde persone in nood by te staan. Buiten die onbegaanbare paaie in verafgeleë gebiede wat aangedurf moet word, die onveilige omgewings waarin dienste gelewer moet word (in sommige areas wil die polisie nie eens ingaan nie!), word personeel selfs in die “veiligheid” van hul kantore gedreig. ’n Ouer het die maatskaplike werker se tafel in haar kantoor omgekeer in ’n vlaag van uiterste woede. ’n Ander dame is in haar kantoor verkrag, en ’n maatskaplike werker van Potchefstroom is doodgeskiet. Die direksie van Rata gee tans aandag aan hierdie kommerwekkende probleem.

Maatskaplike werk is die enigste professie wat magtiging het om kinders te verwyder en te beveilig. Hierdie diens kan egter nie in isolasie gelewer word nie, en die hulp van kerke, gemeenskapslede en besighede is nodig. Almal moet hande vat in hierdie proses. Rata was die afgelope jaar op e.tv asook op Ontbytsake, wat positiewe reaksie vir die organisasie uitgelok het.

Met die verkoop van die Sinodale Dienssentrum se geboue het die einde van ’n era ook vir Rata se hoofkantoor aangebreek. Ons is baie dankbaar dat Gemeente Montana die personeel van ons hoofkantoor tans huisves en tuis laat voel. Wees verseker dat Rata steeds hul barmhartigheidswerk voortsit en aan mense die geleentheid gee om ’n beter en nuwe toekoms tegemoet te gaan.

Mev Mariaan Steenkamp

Uitvoerende Direkteur: Rata