Die Hervormer

7de ADV ’n groot sukses

Die 7de Algemene Diakensvergadering is van 19 tot 23 April vanjaar aangebied, met die tema Christelike barmhartigheid in ons Suid-Afrikaanse konteks. Die aanbiedings in simposiumvorm het al die diensvelde van die ADV betrek.

Die mense wat die verskillende sessies van die simposium bygewoon het, is almal geraak deur die tema van trauma en die sessies waar hulle baie kon leer en bewus kon raak van ander mense se nood, en dat ons elkeen deel kan wees van die antwoord. Die sessies was interessant, leersaam, inspirerend, hartseer, hoopvol en het op elkeen wat dit bygewoon het, ’n indruk gemaak.

SewendeADVToekenning
Die 4de ADV het besluit om elke drie jaar ’n toekenning te maak aan ’n lidmaat of ampsdraer wat ’n besondere diens gelewer het op die terrein van die diakonaat binne die Kerk. Die toekenning is vernoem na diak Jan Reynierz wat volgens die Kerkgeskiedenis die eerste diaken was van die Kerk in die Kaap. Die Kommissie van die ADV het die aansoeke wat ontvang is oorweeg, en besluit om die toekenning te maak aan diak Andries Pretorius.

Andries het in 1985 vir die eerste keer diaken geword in Gemeente Villieria. Hy glo nie dat enigiets “per ongeluk” met ’n mens gebeur nie, en glo dat dit vir hom voorbestem was om diaken te word om sy passie vir barmhartigheid te ontdek. Hy dink dat hy altyd so effens ’n gevoel gehad het vir barmhartigheid, maar dat die Bybelse opdrag tot barmhartigheid tog later sy dryfveer geword het. Andries Lourens Pretorius, wat eens gedink het ’n diaken se werk is om te kollekteer, het gevorder van jeugorganiseerder en wykdiaken tot voorsitter van die diakens in sy gemeente. Hy dien vir ’n kort rukkie in die ou Algemene Diakonale Raad. Hy word in 1998 deur die Ringsdiakensvergadering afgevaardig na die eerste ADV en as sekundus verkies in die Kommissie. Toe sy primus bedank, neem hy volle sitting in die Kommissie van die ADV. In 2010 word Andries verkies tot voorsitter van die ADV, en hy word ook in 2013 herkies. Foto links: Teenwoordiges van die ADV en die simposium. Foto regs: Diak Andries Pretorius ontvang die Jan Reynierz-toekenning

 

Nuwe Kommissie van die ADV

Tydens die simposium is die nuwe Kommissie van die ADV benoem:

Dagbestuur (Primuslede)
Voorsitter: Mac van Zyl (Losberg)
Skriba: Wilna Gates (Krugersdorp)
Visevoorsitter: Dirk Stoltz (Laeveld)
Viseskriba: Leandri Pretorius (Rustenburg)

Sekunduslede
Voorsitter: Braam van Rooyen (Brakpan)
Skriba: Cobus van Wyk (Pretoria-Wes)
Visevoorsitter: Marco Jacobs (Heilbron)
Viseskriba: Jacques Roos (Zuurfontein)

Addisionele lede (Primuslede)
Otto Nel (Pretoria-Wes)
Roy McEwen (Johannesburg)
Ben van Buuren (Waterberg)
Jaco Mocke (Klerksdorp)
Gommie Prinsloo (Middelburg)
Jacques Beukes (Chrissiesmeer)

Sekunduslede
Frikkie Enslin (Middelburg)
Pieter Schwartz (Potchefstroom)
André Beukes (Zuurfontein)
Pieter Schreiber (Germiston)
Hans van der Merwe (Pretoria-Noord)
Johan Volschenk (Maquassi)