Die Hervormer

Alberton-Wes vier 50 jaar

Die eerste Hervormde gemeente in Alberton het in 1946 afgestig van Gemeente Germiston. As gevolg van uitbreiding van die dorp en die ontwikkeling van verskeie nuwe voorstede, is in 1966 besluit om Gemeente Alberton-Wes af te stig.

Die gemeente is formeel gestig op 26 Junie 1966. Aangesien die gemeente nie ’n eie kerkgebou gehad het nie, is die eredienste sowel as alle ander byeenkomste in die saal van Laerskool Generaal Alberts gehou. Ds IJ Joubert was die gemeente se eerste konsulent en daar is van besoekende predikante gebruikgemaak om die eredienste te lei. Die kerkgebou van Gemeente Alberton is gebruik vir huweliks- en begrafnisdienste. Prop SGA Golden is in November 1966, in kombinasie met Eikenhof, beroep en in Januarie 1967 ontvang.

AlbertonWes50JaarDie oprigting van ’n eie kerkgebou was ’n ideaal. Deur volgehoue arbeid op geestelike sowel as materiële gebied, het die ideaal al hoe nader aan verwesenliking gekom. In Oktober 1968 is begin met die bouwerk. Op 22 Maart 1969 is die hoeksteen onthul. Op 28 Junie 1969 is die nuwe kerkgebou in gebruik geneem – drie jaar na afstigting.

So het die jare gekom en gegaan. Die gemeente het gegroei en was voorspoedig. Aanvanklik was die gemeente deel van die ring van Johannesburg, maar is later ingedeel by die ring van Zuurfontein en nog later by die ring van Germiston. As gevolg van die uitbreidings van verskillende voorstede het die volgende gemeentes afgestig van Alberton-Wes: Gemeente Brackenhurst (8 November 1981); en Gemeente Leondale (23 Februarie 1983, ontbind in 2002).

Predikante wat die gemeente bedien het, was ds Sampie Golden (1967-1969); ds Johan Steyn (1970-1973); ds Kobus Labuschagne (1973-1979); ds Japie Coetzee (1977-1978 en 1981); ds Dirk du Toit (1980-1989); en ds William Harmse (1990 – tans).

Oor die naweek van 24-26 Junie 2016 word met dankbaarheid teruggekyk oor 50 jaar se genade en oorvloed wat in en deur die gemeente beleef is. Oudlidmate word genooi om saam met die gemeente te kom feesvier en is welkom om ds Harmse (011 907 6715 / 082 493 6715 / wharmse@webmail.co.za)  of die skriba, mev Michelle Rossouw (082 463 3388 / albertonwes@nhk.co.za), te kontak vir meer inligting. Aan God alleen die eer!