Die Hervormer

Klerksdorp vier 150 jaar

Gemeente Klerksdorp, wat gestig is op 18 Februarie 1866, het op Sondag 21 Februarie vanjaar ’n dankseggingsdiens gehou en ’n gedenksteen vir hul 150-jaar-herdenking onthul.

In 1837 het 12 huisgesinne hulle langs die Schoonspruit gevestig as deel van die Groot Trek. Die gesinne het aan die Nederduitsch Hervormde Kerk behoort en onder Gemeente Potchefstroom geressorteer. Op 27 Februarie 1866 het die gemeenskap van Klerksdorp en Hartbeesfontein gesamentlik as ’n selfstandige gemeente ingeskakel by die Nederduitsch Hervormde Kerk van die ZAR.

Klerksdorp150JaarGedurende 1880 het die gemeenskap van Klerksdorp die terrein bekom wat tans deur die gemeente gebruik word, en het Gemeente Hartbeesfontein verskuif na Klerksdorp. In 1882 is ’n kerkgebou, wat steeds deur die gemeente as ’n saal gebruik word, op die terrein opgerig.

Op 12 Mei 1884 is die gemeente se naam verander van Hartbeesfontein na Klerksdorp en vanaf 14 April 1884 het die gemeente voortgegaan onder konsulentskap van Gemeente Potchefstroom. Op 5 Oktober 1945 is die nuwe kerkgebou, wat vandag nog gebruik word, ingewy.

Die gemeente is in die 150 jaar bedien deur 12 predikante. Dr PW Venter het vir 35 jaar van 1945 tot 1980 die gemeente met onderskeiding bedien.

Ds Piet Botha (geëmeriteer) is in Januarie 2010 gevra om die gemeente deeltyds te help as pastorale hulp. Ds Botha is in Mei 2014 deeltyds beroep om die gemeente te begelei om weer ’n voltydse standplaas te vestig. Die gemeente het aansienlik gegroei in dié tyd, en geestelik en finansieel gaan dit baie goed.

Foto: Kerkgebou met kerksaal aan die linkerkant