Die Hervormer

Beroepe aanvaar

Suzelle Lange

Ds S (Suzelle) Lange

van Rustenburg Jac van Belkum (deeltyds)

na Newlands (deeltyds)

Daan van Wyk

Dr DJC (Daan) van Wyk jr

(Wolmaransstad) 

na ring van Zoutpansberg

(benoeming vir besondere opdrag)

Bieks Beukes

Prof MJ du P (Bieks) Beukes

(emeritus)

na Durban-Suid (deeltyds)

 

Theuns Dreyer

Prof TFJ (Theuns) Dreyer

(emeritus)

 na Montana (benoeming)

Annezel Otto

Prop A (Annézel) Otto

(beroepafwagtend)

na Sionspoort (deeltyds) 

Piet Botha

Ds PJE (Piet) Botha

(emeritus)

 na Klerksdorp (deeltyds)