Die Hervormer

Emeritaat na 40 jaar uitmuntende diens

40 jaar predikant in die Nederduitsch Hervormde Kerk. 25 jaar predikant in Gemeente Bethal. ’n Leeftyd in diens van die Here van die kerk en die kerk van die Here. Dit alles is gedenk tydens ’n erediens op 25 Oktober 2015 toe dr Hannes Beukes emeritaat aanvaar het.

Nadat hy in 1975 georden is, was Hannes en Ibel Beukes predikantspaar in Kempton Park-Oos, Pretoria-Suid, Roedtan en, sedert 1990, in Gemeente Bethal. Enigeen wie se pad in hierdie tyd met die Beukese s’n gekruis het, sal getuig van hul nederigheid, hartlike vriendelikheid en opregte liefde vir hul medemens. Daarby kom ’n onblusbare werkywer wat die hoogste respek en waardering oor al die jare afgedwing het.

2016BeukeHannesIbelDr Beukes sal veral gehuldig word vir die monumentale werk wat hy gedoen het met die hersiening van die kategesehandleidings van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Hy het vir meer as ’n dekade die leiding hiermee geneem en die Kerk kan vandag baie dankbaar en trots wees dat die handleidings van graad R tot graad 10 in totaliteit herskryf is en materiaal van die hoogste gehalte bevat. Etlike ander kerke het al gesê dat hulle jaloers is op die kategesemateriaal waaroor die Hervormde Kerk tans beskik – en die dryfveer hieragter was net die persoon van Hannes Beukes. Gelukkig vir die Kerk gaan Hannes steeds voort met hierdie taak en is hy fluks besig om toe te sien dat die handleiding vir die belydenisklas herskryf word.

Ons wens Hannes en Ibel ’n geseënde tydperk van emeritaat toe. Dit help nie om hulle ’n geseënde rustydperk toe te wens nie, want dié woord bestaan eenvoudig nie in hul woordeskat nie!