Die Hervormer

Met woord én daad

Geagte Redakteur

Dit is met groot waardering dat ek en my vrou, Elsa, die artikels van ds Cobus Jansen van Nieuwenhuizen en ds David Barnard in die Julie 2014-uitgawe van Die Hervormer gelees het.

Dit is kerk, dié Kerk wat sy roeping vervul, die Kerk in beweging, die Kerk in aksie. Is dit nie miskien wat die Bybelse Jakobus vir ons wil sê nie, naamlik geloof sonder die werke is dood of toon my jou geloof uit jou werke? Werke, nie om iets daarmee te verdien nie, maar werke om jou alles omvattende dankbaarheid te vergestalt.

Primêr en vanselfsprekend is beslis die Woordverkondiging, naamlik dat Jesus die Here is, die hoof van sy kerk, en dan is die bepalende inhoud vir elke woord die optrede wat daaruit volg. Met ander woorde, aan hierdie verkondiging moet ook inhoud gegee word, naamlik liefde vir God en liefde vir die naaste. En daarvan het die genoemde artikels tot my en Elsa op ’n besonder duidelike en heldere wyse gespreek. Die een kan nooit die ander een uitsluit nie – die woord en die daad – die lofprysing, eer en die danklied diep uit die hart aan die een kant, en die diepe afhanklikheid van die Heer van die kerk en die waar word daarvan in die lewe van die gelowiges aan die ander kant. So word die goeie tyding waar gemaak deur die werking van die Heilige Gees. So sluit die een dan die ander werklik in.

Dit is so jammer dat hierdie twee artikels nie onder die aandag van elke lidmaat van die Nederduitsch Hervormde Kerk sal kom nie sodat elke lidmaat die roeping van die kerk en die kerkwees sal verstaan en uitlewe.