Die Hervormer

Is ek regtig getroud?

Daar kom toenemend versoeke vir afskrifte van huweliksregisters en/of bewyse dat huwelike bevestig is by die argivaris uit. In die meeste gevalle kon die betrokke lidmate nie gehelp word nie.

Sommige huwelike is skynbaar nie deur die betrokke huweliksbevestigers by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer nie. Voorts het huweliksbevestigers in sekere gevalle nagelaat om afskrifte van huweliksregisters te maak en te bewaar. In gevalle waar daar versuime by die Departement van Binnelandse Sake was, kon die betrokke lidmate dus nie duplikate van die register verkry nie. Dit veroorsaak groot frustrasie by alle betrokke amptenare en lidmate wat in die huwelik bevestig is.

Teen hierdie agtergrond word alle huweliksbevestigers versoek om noulettend toe te sien dat die volgende stappe gevolg word met die bevestiging van ’n huwelik:

Vooraf
Om vas te stel of persone wat van voorneme is om in die huwelik te tree daarop geregtig is, SMS M gevolg deur die persoon se ID-nommer (bv M6404035069085) na 32551 of doen per e-pos navraag op Binnelandse Sake se webtuiste. Binnelandse Sake behoort binne enkele minute ’n SMS na u selfoon te stuur wat sal bevestig of iemand getroud/geskei/enkellopend is. Sodra vasgestel is dat die betrokke persone nie reeds of steeds getroud is nie, kan die res van die wetlike prosedure volg.

Na bevestiging
Nadat die huwelik bevestig is, moet u so gou doenlik (enkele dae na die bevestiging) die register neem na die kantoor van Binnelandse Sake waar u as bevestiger geregistreer is.

Die nuwe huweliksregisters wat ’n paar jaar gelede in gebruik geneem is, vereis dat die betrokke amptenaar van Binnelandse Sake wat u register nagaan en die dokumente in ontvangs neem, aldrie afskrifte stempel en ook sy/haar personeelbesonderhede daarop aanbring.

Aangesien gebruikte registers deur die Departement teruggeneem word, is dit van uiterste belang dat u twee afskrifte van albei bladsye maak en dit op lêer plaas. Een afskrif moet u op lêer hou. Dit sal as u eie verwysing dien. ’n Verdere afskrif moet na die kerklike Argief geneem word vir veilige bewaring.  

Daar is slegs twee predikante van die Kerk wat tans gereeld afskrifte van huweliksregisters na die Argief neem.

Indien elke predikant hierdie stappe nougeset volg, behoort navrae wat by die argivaris en ander uitkom, met gemak hanteer te word. Dit is voldoende om jaarliks hierdie afskrifte by die Argief in te handig.
Die NHKA se argivaris, mnr Nándor Sarkady, verduidelik verder:

Foto: Die NHKA se argivaris, mnr Nándor Sarkady

201512NandorArgiefVir die predikant
Dit is belangrik om ter wille van verwerking van gegewens slegs jaarliks afskrifte van die huweliksertifikaat in te handig en nie na byvoorbeeld elke huwelik nie. (Die bykomende dokumentasie wat wetlik vereis word, is nie noodsaaklik vir inhandiging by die Kerkargief nie, maar sal bewaar word indien die predikant dit so verkies.) Afskrifte sal in harde kopie of elektronies in pdf-formaat ontvang word, maar nie in albei vorme nie. Moet asseblief nie enige dokumentasie aan die Kerkargief met die gewone posdiens versend nie. Gebruik verkieslik ’n koerierdiens of ’n ander rygeleentheid, of handig dit by geleentheid per hand in. In 2016 is die AKV ’n uitstekende geleentheid om die dokumentasie af te dra. Daar sal voorsiening daarvoor gemaak word. Indien skanderings verkies word, moet dit deur die predikant self in pdf-formaat gedoen word, en kan dit jaarliks as één dokument aan die Kerkargief gestuur word by e-pos argief@nhk.co.za.

In belang van die lidmaat
Vir lidmate is dit sinvol om kennis te neem dat die Kerkargief oorspronklike huweliksregisters per gemeente vóór 1972 in bewaring het. Daarna het die gemeentes nie meer ’n eie huweliksregister gehou nie. Huwelike wat na 1972 voltrek is, kan slegs deur middel van die huweliksbevestiger nagegaan word. Met die toenemende probleme om afskrifte van sertifikate by staatskantore te vind, het die Algemene Kommissie reeds in ’n omsendbrief van Desember 2000 predikante versoek om huweliksregisters met afskrifte by die Kerkargief in te dien. By sommige kantore van die Departement van Binnelandse Sake is verwag dat die IB-30 boeke wat vol is, ingehandig word alvorens ’n nuwe uitgereik word. Daarom het die Algemene Kommissie in 2005 ’n verdere beroep gedoen om in so ’n geval eers ’n afskrif van die dokumente te maak.
Sedert 2000 is daar van 86 predikante in die Kerk IB-30 boeke ontvang, en daardie versoek geld steeds predikante wat die bediening verlaat of nie meer as huweliksbevestiger optree nie. Na die inwerkingtreding van die nuwe huwelikswetgewing is daar egter net enkele predikante wat uit eie inisiatief gereeld afskrifte van hul dokumente inhandig. Dit is vir hierdie praktyk dat ds Barnard pleit in Omsendskrywe 16/2015, wat op die Kerk se webwerf www.nhka.org geplaas is.

Die 66ste AKV het in 2001 die gebruik van ’n Kerklike Huweliksregister goedgekeur. Die kerklike vorm het geen wetlike binding nie. Die doel daarmee was om gemeentes in staat te stel om bykomende inligting rondom kerklike lidmaatskap te versamel omdat huwelike toenemend buite gemeentegrense en kerkgeboue plaasvind. Daarin is ruimte vir die kerklike lidmaatskap en gemeenteverband van egpare, en dit het kerkhistoriese navorsingswaarde. Die vorm is uitgestuur aan gemeentes met die versoek om dit self te vermenigvuldig en in te vul. ’n Beperkte aantal gemeentes en predikante vul hierdie vorm in. Dit is vir predikante en sekretariële beamptes op aanvraag beskikbaar by die argivaris by e-pos argief@nhk.co.za.