Die Hervormer

Ubi caritas-simposium 2019 en die Agtste ADV

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Waar daar liefde en deernis is, daar is God die Heer. Die bekende lirieke van Gesang 526 word gereeld gehoor wanneer ons die wonder van God se teenwoordigheid besing. Die teenwoordigheid van ons Here en God verander die lewe  en gee hoop en vrede. Waar God is, daar is liefde en deernis.

Hierdie waarheid het ons opnuut weer ontdek met die Ubi caritas-simposium wat van 30 April tot 2 Mei plaasgevind het en gevolg is deur die Agtste ADV wat op 3 Mei in sitting was. Diakens wat afgevaardig is deur hul onderskeie ringsvergaderings asook ander belangstellendes het in Pretoria by Gemeente Wonderboom vir die geleenthede byeengekom. Die nood van ons mense en die barmhartigheid wat gevra word, is opnuut onder die vergrootglas geplaas.

Read more ...

Roossenekal vier 100 jaar

Gemeente Roossenekal se eeufeesviering (stigtingsdatum 3 Mei 1919) het op Sondag 19 Mei met ’n erediens en Nagmaal plaasgevind. Dr Elritia le Roux vertel meer.

Sedert my aankoms in die ring van Middelburg was die Nederduitsch Hervormde Gemeente Roossenekal vir my wat die gemeente Filippi vir Paulus was: blydskap en ’n kroon. Gemeente Roossenekal is ’n sprekende voorbeeld daarvan dat gemeentes volledig kerk kan wees sonder ’n voltydse predikant, mits die gemeente self volkome eienaarskap aanvaar vir hul bediening. Dit gebeur met onderskeiding in Roossenekal waar die ouderlinge self leeseredienste by die ouetehuis waarneem en gereeld huis- en siekebesoeke by lidmate doen. Dit is aangrypend mooi, want hul gemeente is volledig deel van hulle en hulle kan hulself nie daarsonder voorstel nie.

Read more ...

Twee predikante bevorder by UP

Prof Ernest van Eck, ’n Hervormde dosent, is pas aangestel as die nuwe adjunkdekaan van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria. Dit terwyl hy steeds die Hoof van die Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap bly. Verder is nog ’n Hervormde dosent, dr Wim Dreyer, pas bevorder tot medeprofessor in die Departement Historiese en Sistematiese Teologie.

Prof Dreyer sê: Die Hervormde Kerk kan trots wees op die Fakulteit Teologie en Religie. Die Fakulteit word nou al vir drie jaar onder die top 100 teologiese opleidingsinstellings in die wêreld gelys. Ook die dosente is werklik van wêreldgehalte. In terme van die aantal aanhalings van akademiese artikels, word die Fakulteit 18de in die wêreld gewaardeer. Dit is hoër as talle van die beroemde universiteite soos Oxford, Yale en Columbia. Dit is onder andere te danke aan die groot bydrae wat die Hervormde dosente lewer in terme van navorsing. Verder is die NHKA steeds die titeleienaar van die HTS Teologiese Studies, wat tans as een van die heel beste teologiese tydskrifte in die wêreld gereken word, die grootste akademiese joernaal in Suid-Afrika is en gratis aanlyn beskikbaar is.

Read more ...

Diploma in Kerklike Bediening

Vanweë die verminderde getal studente oor al die jaargroepe heen, is besluit om die jaargroepe van die derde tot die vyfde jaar saam te groepeer vir die Diploma in Kerklike Bediening. Dit sorg onder meer vir ’n beter groepsdinamika.

Hierdie drie jaargroepe ondergaan dan bepaalde modules wat oor ’n driejaarsiklus aangebied word. Met die uitsondering van die jaarlikse modules rondom die erediens, deurloop die jaargroepe die volledige spektrum van modules oor ’n driejaarperiode.

Read more ...

Jongmense is die sleutel tot Afrika se toekoms

Op 19 en 20 Februarie 2019 het die Afrika-tak van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) ’n jeugkonferensie aangebied. Die werkwinkel is bygewoon deur jong afgevaardigdes van lidkerke van regoor Afrika. Vier verteenwoordigers van ons Kerk was teenwoordig.

Die onderwerpe onder bespreking het gefokus op twee spesifieke aspekte van geregtigheid: ekologiese geregtigheid en gendergeregtigheid.

Read more ...