Die Hervormer

NG Kerk hou ’n groen-sinode

Die 16de Algemene Sinode van die NG Kerk het van 4 tot 9 Oktober by die Afrikaans Hoër Seunskool se fasiliteite plaasgevind. Verskillende kerke, veral vanuit die gereformeerde tradisie, het waarnemers na die Sinode gestuur. Ds Arie Kuyper en dr André Ungerer het namens die Hervormde Kerk ’n groeteboodskap gelewer.

Die keuse vir Affies was die resultaat van ’n besluit om ’n groen-sinode te hou. Pretoria is vir die meeste sinodes makliker bereikbaar, terwyl goedkoper huisvesting koste aansienlik verminder het. Daar is ook glaswaterbottels uitgedeel en sinodegangers kon hul watervoorraad vanuit beskikbare houers aanvul. Agendas is net elektronies beskikbaar gestel, behalwe enkele harde kopieë op versoek aan waarnemers. Hierdie groen-sinode het ’n geweldige besparing teweeggebring. Die beraamde koste van 2013 se Sinode was 3,2 miljoen rand teenoor die 1,6 miljoen rand van 2015 s’n.

Read more ...

Nogmaals: Homoseksualiteit

Die besluite wat die afgelope Algemene Sinode van die NG Kerk oor homoseksualiteit geneem het, lok heelwat bespreking onder lidmate van verskillende kerke uit. Wanneer ons op besluite van ander kerke reageer, moet dit met bepaalde sensitiwiteit gedoen word.

In die kerk maak ons dikwels onderskeid tussen leer en lewe. Die leer van die kerk het te doen met dit wat die kerk glo en bely op grond van die Woord; die lewe van die kerk het te doen met die manier hoe ons elke dag as Christene leef. Die debat oor homoseksualiteit is nie in die eerste plek ’n leerkwessie nie, maar eerder ’n lewenskwessie. Wanneer ons oor die lewe praat, gaan dit oor die mens in verhouding met God.

Read more ...

Nadenke oor geloof

Die Tydskrif vir Hervormde Teologie het in samewerking met die Hervormde Teologiese Kollege op Woensdag 19 Augustus ’n insiggewende simposium oor die teologie van Gerhard Ebeling aangebied. Dit was die tweede simposium in ’n reeks wat oor teologiese bydraes uit die Duitssprekende taalgebiede handel en wat volgens beplanning jaarliks sal plaasvind.

Die doel van die simposiums is om aktuele teologie wyer in die Kerk bekend te stel. Die eerste simposium in die reeks het oor Rudolf Bultmann (die mees invloedryke Nuwe-Testamentikus van die 1900’s) gehandel. Volgende jaar word aandag gegee aan Jürgen Moltmann (wat dan 90 jaar oud sal wees), in 2017 verskuif die belangstelling terug na Martin Luther en Philipp Melanchthon, terwyl daar in 2018 aan Wolfhart Pannenberg aandag gegee word (wat dan 90 jaar oud sou wees).

Read more ...

Kommer oor die landbou

Dr Frikkie Labuschagne en ds Gerrie Senekal het op 1 September op uitnodiging die jaarlikse Nasionale Kongres van die Transvaalse Landbou-unie in Pretoria bygewoon.

Daar heers groot kommer en onsekerheid by landbouprodusente oor die huidige ekonomiese en grondhervormingsbeleid. Dit raak die landbou direk.

Read more ...

Liturgiese kleure en bande volgens die Kerkjaar

Kersfees, Goeie Vrydag, Paassondag, Hemelvaart – dit was omtrent die somtotaal van my omgang met die kerklike jaar toe ek ’n jong dominee was. Op hierdie vier dae het jy gepreek oor die geboorte, kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus en dit was dit, in soverre dit die kerklike jaar betref. Eers baie later is ons in die Kerk gehelp om die volheid van die kerklike jaar te ontdek, ook van die kleure van elke fase.

Oor die kerklike jaar skryf G Bothma in HTS 61/4 (2005): Die kerklike jaar handel oor die Christelike feeste – die hart van die kerklike lewe en werk – en bring hierdie feeste met alles wat daarmee saamhang en daardeur uitgedruk word, in die prediking en andersins, op sinvolle wyse aan die orde. Ook sê hy: ’n Positiewe waardering van die kerklike jaar in die prediking, ’n groter klem daarop en ’n bewustelike verrekening van die konteks waarbinne die prediking voltrek word, kan lei tot ’n verbetering van die kommunikatiewe handelinge van die gemeente in diens van die evangelie.

Read more ...