Die Hervormer

Dokumente as boustene vir kerkgeboue se bewaring

Die bewaring van stoflike kultuur, veral kerkgeboue, binne ’n kerklike omgewing kan vanuit verskeie hoeke benader word. Die bewaring van dokumentasie ter stawing van eiendomsreg soos in notules en transportaktes is wesenlik. Verder kan die kerkgeboue self die vertrekpunt wees en kan ’n mens ’n soektog na argivalia, planne, tekeninge en foto’s begin, vir aanvullende inligting.

Argiefstukke is noodsaaklik om op goed gefundeerde wyse die instandhouding, restourasie en langtermyn-bewaring van ’n kerkgebou te verseker.

Read more ...

Vriend van die NHKA emeriteer

Dr Kobus Gerber, algemene sekretaris van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, het aan die einde van 2015 emeritaat aanvaar.

Dr Gerber het hierdie pos sedert 2007 met onderskeiding beklee en het hom oor die jare bewys as ’n baie goeie en lojale vriend van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Ons het sy deernis teenoor ons Kerk op baie vlakke en by baie geleenthede beleef. In die tye  toe die Hervormde Kerk deur diep waters gegaan het, het dr Gerber in die besonder ons baie styf vasgehou in sy optrede en in sy gebede. Die Nederduitsch Hervormde Kerk is dr Gerber hiervoor groot dank verskuldig.

Read more ...

RATA Maatskaplike Dienste – nuwe naam, nuwe lewe

Tydens ’n funksie op 7 November 2015, wat in samewerking met die Kommissie van die ADV aangebied is, word die Ondersteuningsraad amptelik RATA. RATA beteken om lief te hê, om óm te gee. Hierdie nuwe naam is ’n werkwoord. Dit moet gedoen en geleef word!

Gedurende Maart 1934 word die volgende genotuleer deur die AKV: Die Algemene Kerkvergadering benoem ’n kommissie wat ’n noukeurige ondersoek sal instel en planne aan die hand sal gee hoe ons Kerk die armes beter en doelmatiger kan versorg. Dit was die nederige begin van die Ondersteuningsraad. Uiteindelik, in 1937, vind ’n amptelike stigting van ’n kommissie plaas en word op die volgende naam besluit: Die Kommissie vir Arm Blanke en Diakonale Armeversorging. Gedurende die jare ondergaan hierdie Kommissie vele naamsveranderinge, waarvan Die Ondersteuningsraad of OSR seker die bekendste is. Die Ondersteuningsraad as sodanig is reeds in haar 67ste lewensjaar!

Read more ...

Die eenvoud van Taizé

A simple prayer is like a soft sighing, like a child’s prayer, keeps us alert. Has not God revealed to those who are little, to Christ’s poor, what the powerful of this world have so much trouble understanding? (Brother Roger)

Diep weggesteek in die Franse platteland vind ’n mens die stil, eenvoudige Taizé-gemeenskap. ’n Versteekte juweel.

Dit was my groot voorreg om vanjaar saam met ’n groep van Gemeente Rustenburg-Tuine hierdie besondere gemeenskap te besoek. Ons elkeen se les was: eenvoud. Absolute eenvoud. Dat minder meer is. Dat ons met baie minder kan klaarkom. Minder goed, minder praat, minder beheer.

Read more ...

By die geboorteplek van Jesus

My beleweniswêreld is hoofsaaklik afgestem op dit wat vir my mooi en betekenisvol is. Ek kan groei en gedy onder dit wat ek sien en beleef. Ek het seker verwag dat ek ook by die geboorteplek van Jesus, in ’n oomblik van stilte, Jesus se geboorte kon herdenk.

Dink net – ’n eenvoudige meisie en haar verloofde in ’n stal tussen die diere met die Kind Jesus wat juis daar gebore sou word. Ek sou sekerlik hulde wou bring aan Hom wat in ’n nederige stal gebore is en wie se hele persoon van eenvoud, deernis, sagtheid en minsaamheid sou spreek. Miskien het ek ’n teken verwag, ’n woord, die Christuskind – ’n teken van ons Verlosser.

Read more ...