Die Hervormer

Dalk die Kairosmoment van die ware nuwe Suid-Afrika?

Ons is almal op die een of ander manier gevangenes van ons eie geskiedenis. En dit is deksels moeilik om dit raak te sien – wat nog te sê daarmee te handel.

Een van die momente van ons gedeelde Suid-Afrikaanse geskiedenis waarmee niemand nog betekenisvol en helingsmatig gehandel het nie, is die gebeure van 16 Junie 1976. Die uiteenlopende emosies en sentimente oor dié dag het dit eintlik onmoontlik gemaak om van enige kant af daaraan te raak. Maar toe kom God in die prentjie… die God van die Bybel wat telkens nuwe versoeningsgeleenthede skep.

Read more ...

Voortbestaan van die Kerk

Geagte Redakteur

Vir etlike jare word in ons Kerk oor kerkwees en daarmee saam kleiner wordende gemeentes gepraat. Ons gaan tydens die eerskomende AKV weer daaroor besin.

Dit word deesdae al duurder om kerk te kan wees. Ja, ons praat van dankoffers en lidmate se verpligtinge ten opsigte van die gee van offers, en dit beteken geld! Kan lidmate dit nog bekostig? Natuurlik moet ons verstaan hoekom offergawes gegee moet word. Ek is van mening dat een rede waarom die Kerk kleiner word, die feit is dat mense dit nie meer kan bekostig nie, reg of verkeerd. Wat nou gebeur, is dat hulle die Kerk verlaat en dan na ander kerkgenootskappe toe gaan waar hulle glo hulle nie finansiële verpligtinge het nie. Ander raak as gevolg van hierdie tendens  kerklos.

Read more ...

Die kerk as baken van hoop

Die 14de Konvent van Reformatoriese Kerke in Suid-Afrika het van 8 tot 10 Maart in Parow vergader. Die tema was The South Africa we pray for.

Die gesprekke is hoofsaaklik deur drie vrae gerig: waar ons vandaan kom, waar ons tans is, en waarheen ons in ons land op pad is. Die deurlopende tema in die gesprekke was die betekenis van ons Reformatoriese erfenis vir die tyd waarin ons ons bevind.

Read more ...

Bybels vir Suid-Afrika

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) het in 2015 byna 2 miljoen Bybels en Bybelgedeeltes in Suid-Afrika versprei. Dit sluit in 1 320 348 volledige Bybels, in 51 verskillende tale.

’n Aantal jare gelede sou hierdie syfer slegs gedrukte Bybels verteenwoordig het, maar vandag sluit dit ook Braille-, Oudio-, Selfoon- en e-Bybels in verskillende formate en op verskillende platforms in.  945 693 gedrukte Bybels, 372 711 Selfoonbybels en  1 973 volledige e-Bybels is versprei.

Read more ...

Verander die gety

Goeie nuus is deesdae skaars, maar in die ring van Roodepoort het ’n lig begin skyn. Die ring het besluit om die dalende lidmaattendens proaktief te benader. Hulle het ’n evangelisasiepos geskep en ’n aanstelling gemaak om binne ringsverband ’n evangelisasieaksie te loods.

Die doel is om weer as gemeentes kwalitatief en kwantitatief te kan groei en ’n missionale gerigtheid in gemeentes te vestig. Hier is die verhaal wat in Augustus 2015 ’n aanvang geneem het. Die vraag is: Waarom juis hier?

Read more ...