Die Hervormer

Martin Luther oor die lyding van Jesus Christus

Luther het gedurende die Lydenstyd van 1519 ’n “preek” oor die lyding van Christus gepubliseer. Hierdie “preek” is eintlik ’n kort artikel van agt bladsye, en dit dra die titel ’n Preek oor die verstaan van die heilige lyding van Christus. In die artikel behandel Luther ’n tipiese vroomheidstema van sy tyd, naamlik die verinnerliking van die lyding van Christus.

Luther lewer kritiek op die Middeleeuse benadering wat op die veruiterliking van die godsdienstige lewe gefokus het. Die blote nakoming van vroomheidrituele soos vas en gebed maak ’n mens nog glad nie welgevallig vir God nie. Die regte innerlike toe-eiening van Christus se lyding is belangrik. Christus se lyding kan alleenlik reg toegeëien word wanneer ons ons eie sonde en verlorenheid erken. Slegs vanuit die perspektief van ons verlorenheid, kan ons die diepte van God se liefde in Christus se lyding ontdek.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Drama in Swartkop

Soos soveel ander gemeentes, is Swartkop gedurig op soek na maniere om die evangelie te verkondig sodat dit opnuut by mense tuiskom. Naas die poppekasgeleenthede vir die kleuters en die besprekingsdienste vir die jongmense, het ds Elmien Knoetze ’n dramabediening in die gemeente geloods.

Tot dusver was dit ’n groot sukses. Die eerste drama wat die dramagroep opgevoer het, was ’n stuk oor Pilatus wat deur dr Piet van Staden geskryf is. Die dramastuk is geïntegreer met gemeente- en koorsang en het ’n besonderse Paasfeesviering uitgemaak. Met hierdie eerste poging is daarin geslaag om veral jongmense by die verkondiging van die evangelie te betrek. ’n Bekwame dramaonderwyser in die gemeente, Pieter Alberts, het die groep afgerig en ’n ander gemeentelid, Mariliz Marx, het die kostuums gratis beskikbaar gestel. ’n Paar talentvolle leerders wat drama op skool neem, kon ingespan word, saam met lidmate met geen dramaondervinding.

Lees verder...

Martin Luther se 95 stellings (1-10)

Vanweë ’n liefde vir die waarheid en ’n diepe begeerte om dit behoorlik toe te lig, verklaar eerwaarde vader Martin Luther, Magister in die Vrye Kunste en die Heilige Teologie en daarin ’n gewone hoogleraar te Wittenberg, hiermee dat die onderstaande stellings onder sy voorsitterskap gedebatteer gaan word alhier. Derhalwe versoek hy diegene wat nie teenwoordig kan wees om mondelings debat te voer nie, om dit skriftelik te doen. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Lees verder...

Digitisering van Die Hervormer (1909-1977)

’n Jarelange wens van die NHKA se Kerkargief en Biblioteek het in 2016 in vervulling gegaan. Dit was om die kosbare teks van Die Hervormer digitaal te bewaar en beskikbaar te kan stel.

Na onderhandeling tussen dr Leti Kleyn van die Universiteit van Pretoria se digiteringskantoor, die redaksie van Die Hervormer en die argivaris, mnr Nándor Sarkady, kon dié projek aangepak en voltooi word.

Die volledige, oorspronklike, ingebinde stelle van Die Hervormer is natuurlik vir raadpleging in die Kerkargief beskikbaar. Die Hervormer se volledige indeksering terugwerkend tot 1909 op die DB Text-databasis word intussen deur mev Cecile Spies afgerond.

Lees verder...

Die blywende waarde van Martin Luther se teologie

Die jaar 2017 is vir ons as Kerk ’n baie belangrike jaar. Ons herdenk saam met ander Protestantse kerke die 500-jarige bestaan van die Reformasie. Kerklik gesproke, is hierdie die grootste geleentheid van ons ganse bestaan. Ons gaan op verskillende wyses die Reformasie van die 16de eeu feestelik herdenk.

Die jubileum word wêreldwyd hoofsaaklik as ’n Luther-fees gevier aangesien die datum gekoppel word aan 31 Oktober 1517, die dag toe Luther sy beswaar teen die aflaatstelsel in 95 stellings wêreldkundig gemaak het. ’n Hele aantal teoloë het die afgelope paar dekades daarop gewys dat die Hervormde Kerk minstens ’n goeie aanvoeling vir Luther se teologie het. Daar is egter min Hervormers wat kennis dra van die inhoud van sy teologie. Dit is daarom belangrik dat ons hier aan die begin van hierdie jubileumjaar ’n kort (maar totaal onvolledige) oorsig sal gee van die inhoud van Luther se teologie.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.