Die Hervormer

Martin Luther se 95 stellings (31-40)

Vanweë ’n liefde vir die waarheid en ’n diepe begeerte om dit behoorlik toe te lig, verklaar eerwaarde vader Martin Luther, Magister in die Vrye Kunste en die Heilige Teologie en daarin ’n gewone hoogleraar te Wittenberg, hiermee dat die onderstaande stellings onder sy voorsitterskap gedebatteer gaan word alhier. Derhalwe versoek hy diegene wat nie teenwoordig kan wees om mondelings debat te voer nie, om dit skriftelik te doen. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Read more ...

Spotprente en ander illustrasies (2)

Uitbeeldings van prominente figure van die Reformasie is dikwels op pamflette gedruk in die 16de-eeuse mediaveldtog. Dit is veral gedoen om geloofwaardigheid aan die boodskap in die teks te verleen.

Read more ...

Storm: Letters van vuur

Die Nederlandse rolprent Storm: Letters van vuur (met Engelse onderskrifte) is vervaardig met die oog op die 500ste herdenking van die Reformasie.

Die rolprent speel af in Antwerpen in 1521 in ’n tyd toe Europa vasgevang is in ’n felle godsdienskonflik. Storm is die 12-jarige seun van Klaas Voeten, die eienaar van ’n boekdrukkery. Wanneer Klaas op heterdaad betrap word terwyl hy verbode literatuur druk, slaan Storm net betyds op die vlug met die drukblokke van ’n brief geskryf deur Martin Luther.

Read more ...

Reformatoriese ampsbeskouing

Alhoewel Luther se 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg op 31 Oktober 1517 tradisioneel gesien word as die begin van die Reformasie, het daar in die tyd na 1517 enorme ontwikkeling in kerklike denke plaasgevind. Hier kan verskeie velde genoem word, maar vir hierdie artikel word gefokus op die ontwikkeling in die ampsbegrip en praktiese inkleding van die amp in die reformatoriese kerk teenoor dié van die Roomse Kerk in die 16de eeu.

Verskeie Reformatore se denke het gehelp om vorm te gee aan ’n nuwe ampsbegrip, byvoorbeeld Johannes Calvyn, Martin Luther, Huldrich Zwingli en Martin Bucer. Hier word gefokus op die bydrae van Johannes Calvyn (1509-1564). Alhoewel Calvyn deur sommige bestempel word as ’n tweedegenerasiehervormer, het sy denke oor kerklike orde, en daarom ook die amp, ’n sentrale plek in die kerk ingeneem en ’n beduidende rol gespeel in die vorming van ’n nuwe ampsbegrip na dié van die Roomse Kerk.

Read more ...

Spotprente en ander illustrasies (1)

Die mediaveldtog gedurende die Reformasie het nie net deur teks geskied nie. Met grafiese tegnieke soos houtblok- en metaalgravure is sketse wat ’n boodskap oordra, in gedrukte tekste geïnkorporeer – in Martin Luther se woorde: Sonder sigbare beelde kan niemand enigsins dink of enigiets verstaan nie.

Grafika van albei kante van die dispuut het soms gegrens aan die banale, maar dit het ’n belangrike rol in die debat gespeel. In hierdie reeks word gekyk na enkele voorbeelde.

Read more ...