Die Hervormer

Martin Luther se 95 stellings (41-50)

Vanweë ’n liefde vir die waarheid en ’n diepe begeerte om dit behoorlik toe te lig, verklaar eerwaarde vader Martin Luther, Magister in die Vrye Kunste en die Heilige Teologie en daarin ’n gewone hoogleraar te Wittenberg, hiermee dat die onderstaande stellings onder sy voorsitterskap gedebatteer gaan word alhier. Derhalwe versoek hy diegene wat nie teenwoordig kan wees om mondelings debat te voer nie, om dit skriftelik te doen. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Lees verder...

Martin Luther oor die werk van die Heilige Gees

Luther maak ’n onderskeid tussen die Heilige Gees as Persoon en as Gawe. Luther sien verder ’n verband tussen die Christologie (die leer oor Jesus Christus) en Pneumatologie (die leer oor die Heilige Gees).

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Die verskillende disputasies, veral ten opsigte van die Nagmaal, het Luther daartoe gebring om die verband tussen hierdie twee sake in te sien. Die gawe van die Liggaam van Jesus Christus is ook ’n geestelike gawe. Die Heilige Gees, net soos die Heilige Nagmaal, net soos die vleesgeworde Woord van God, maak duidelik dat daar nie ’n teenstrydigheid tussen liggaam en gees in Luther se denke bestaan het nie.

Lees verder...

Ad fontes – Reformasie as padpredikant

Reformasie kan uit verskeie hoeke bestudeer en beskryf word. Hierdie bydrae konsentreer nie op een van die vele inhoudelike temas van die bekende 16de-eeuse Protestantse Reformasie nie, maar op reformasie as verskynsel binne ’n kerklik-teologiese raamwerk.

Die toepaslike vrae hierby is drieledig: Wat is die aanleidende oorsake, die aard en die oogmerke van ’n reformasie? Weens beperkte ruimte is die bydrae oorsigtelik van aard.

Lees verder...

Martin Luther se 95 stellings (31-40)

Vanweë ’n liefde vir die waarheid en ’n diepe begeerte om dit behoorlik toe te lig, verklaar eerwaarde vader Martin Luther, Magister in die Vrye Kunste en die Heilige Teologie en daarin ’n gewone hoogleraar te Wittenberg, hiermee dat die onderstaande stellings onder sy voorsitterskap gedebatteer gaan word alhier. Derhalwe versoek hy diegene wat nie teenwoordig kan wees om mondelings debat te voer nie, om dit skriftelik te doen. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Lees verder...

Spotprente en ander illustrasies (2)

Uitbeeldings van prominente figure van die Reformasie is dikwels op pamflette gedruk in die 16de-eeuse mediaveldtog. Dit is veral gedoen om geloofwaardigheid aan die boodskap in die teks te verleen.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.