Die Hervormer

Kerkhervorming en erediens

Die persepsie dat reformatoriese kerke wêreldwyd (ook in Suid-Afrika) onder druk is, kleiner word, jongmense verloor en weinig invloed in die samelewing het, veroorsaak dat baie predikante en gemeentelede ’n gevoel van krisis ervaar. Orals word daar verander en aanpassings gemaak (ook in die erediens) ter wille van die kerk of ’n gemeente se oorlewing. Maar is dit werklik kerkhervorming?

Aan die einde van 1543 het Johannes Calvyn ’n brief aan keiser Karel V gerig waarmee hy die keiser wou oortuig dat die hervormingsbeweging nie die gevolg van menslike willekeurigheid, politieke opstandigheid of moedswilligheid is nie, maar op weldeurdagte teologiese gronde bou. Dit het vir die Kerkhervormers om gehoorsaamheid aan God, die opbou van die kerk en God se eer gegaan. Calvyn het aangetoon dat kerkhervorming veral in die erediens gebeur en sigbaar word. Daar is ’n direkte verband tussen gesonde leer, erediens en kerkhervorming. Die kragtigste impuls tot hervorming van die kerk in die 16de eeu was die erediens, veral deur middel van prediking en die liedere wat gesing is.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Só vier ons die Hervorming vanjaar

’n Nuwe jaar. Hierdie jaar, 2017, is vir elke kerk van die Hervorming ’n besondere jaar, want dit is vanjaar 500 jaar gelede dat die groot Kerkhervorming begin het. Dit was ’n heel nuwe begin vir die Christelike kerk. Die Kerkhervorming het mense opgeroep om terug te keer na die kerk se wortels en spesifiek na die Woord. Saam met hierdie radikale nuwe begin, het die Kerkhervorming nuwe hoop gebring vir mense, en nuwe waardes gevestig.

So begin die teks van 2017 se Bybelse Dagboek, in die woorde van dr Wouter van Wyk. Die omslag van die 2017 Almanak/Bybelse Dagboek, soos  ontwerp deur dr Wian Kloppers, dra ook motiewe van die Kerkhervorming. Vir die tema-artikel van die Almanak konsentreer prof Schalk Botha veral op Luther en Calvyn: In die Kerk se waardering van die Kerkhervorming het Luther en Calvyn nog altyd bymekaar gehoort... In die Nederduitsch Hervormde Kerk kan dit nie anders nie as dat aan Luther die eer toegeken word dat hy die baanbrekerswerk gedoen het, dat hy die eerste was wat die diepte van die Skrifwaarheid herontdek het, en aan Calvyn, as die vernaamste van die Hervormers van die tweede generasie, dat hy dit, met behoud van die diepte, uitgewerk en toegepas het op die breedte van die menslike lewe.

Lees verder...

Kritiese teologie

Waaraan ons 500 jaar ná 31 Oktober 1517 met dankbaarheid kan vashou, is die oortuiging dat teologie krities beoefen moet word. Krities beteken: om alle besluite van vorige vergaderings en alle geskrifte van vorige geslagte en alle uitsprake van tydgenote krities te evalueer aan hand van die kerk se primêre bron, die Bybel.

Die implikasie is dat ons vandag wakker moet wees, om nie op sleeptou geneem te word deur modeneigings wat nie met die evangelie van Jesus Christus versoenbaar is nie. Kritiese denke word selde geduld; daarom moet Luther se voorbeeld gevolg word deur te sê hier staan ek, ek kan nie anders nie aangesien die Bybelse boodskap van my verwag om hier te staan.

Lees verder...

Só het Hervormers die Hervorming in die 20ste eeu herdenk

Met die 2017-viering van die Kerkhervorming het ek gewonder hoe ons as Hervormers die Hervorming gedurende die 20ste eeu herdenk het. Ek het my toegespits op publikasies in die Kerkargief en die SP Engelbrecht-biblioteek, en stukke in die SP Engelbrecht-museum.

Sewe hedenkingswyses staan uit: 

Lees verder...

Wanneer engele glimlag en duiwels huil…

Martin Luther se verhouding en huwelik met Katharina van Bora het my nog altyd gefassineer. Sy lewe het nie net skokgolwe in die kerklike sienings en leerstellings van sy tyd veroorsaak nie – sy persoonlike lewe vertel ’n verhaal wat ons opnuut weer laat dink oor die huwelik en gesinslewe.

Luther en Van Bora se lewe saam was van die begin af gevul met avontuur, opwinding en hartseer. Katharina was ’n non in die Cisterciënser-klooster by Nimbschen. In 1522 het Luther se geskrifte haar en ander nonne gemotiveer om hul klooster te verlaat. Dit was egter nie so maklik nie as gevolg van die nonne-eed wat hulle afgelê het. Enige hulp aan die nonne sou die doodstraf beteken. Hulle het aan Luther geskryf en sy hulp gevra.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.