Die Hervormer

Kerkhervorming en erediens

Die persepsie dat reformatoriese kerke wêreldwyd (ook in Suid-Afrika) onder druk is, kleiner word, jongmense verloor en weinig invloed in die samelewing het, veroorsaak dat baie predikante en gemeentelede ’n gevoel van krisis ervaar. Orals word daar verander en aanpassings gemaak (ook in die erediens) ter wille van die kerk of ’n gemeente se oorlewing. Maar is dit werklik kerkhervorming?

Aan die einde van 1543 het Johannes Calvyn ’n brief aan keiser Karel V gerig waarmee hy die keiser wou oortuig dat die hervormingsbeweging nie die gevolg van menslike willekeurigheid, politieke opstandigheid of moedswilligheid is nie, maar op weldeurdagte teologiese gronde bou. Dit het vir die Kerkhervormers om gehoorsaamheid aan God, die opbou van die kerk en God se eer gegaan. Calvyn het aangetoon dat kerkhervorming veral in die erediens gebeur en sigbaar word. Daar is ’n direkte verband tussen gesonde leer, erediens en kerkhervorming. Die kragtigste impuls tot hervorming van die kerk in die 16de eeu was die erediens, veral deur middel van prediking en die liedere wat gesing is.

Ons leef in ’n tyd van materialisme. Alles gaan om geld, welvaart, meer besittings en meer vermaak. Hierdie voorspoedsideologie heg geen waarde aan lyding en beproewing nie; inteendeel, jy moet maar net Jesus aanneem dan sal jy voorspoedig wees. Dit affekteer die kerk op baie maniere, onder andere in die manier hoe ons kerke bou en eredienste hou. Die Amerikaners het ons immers geleer dat groter beter is. 

Indien ons werklik oortuig is dat voortdurende kerkhervorming noodsaaklik is, moet  dit veral in die erediens sigbaar word, eredienste wat in die eerste plek om die eer van God en die evangelie van Jesus Christus as enigste Middelaar gaan. Kerkhervorming gaan nie om herstrukturering, finansiële oorlewing of vermaaklike eredienste nie. Werklike kerkhervorming is voortdurend op soek na die eer van God. Dit word veral in die erediens, in ons prediking en in die liedere wat ons sing sigbaar.

(Lees die volledige artikel in die Tydskrif vir Hervormde Teologie van Oktober 2017)

(Dr Dreyer is ’n dosent aan UP se Fakulteit Teologie)